piątek, 15 lutego 2013

WOLNA WOLA

Czym jest wolna wola?


Jest to podejmowanie dobrowolne samodzielnej decyzji w swoim życiu. Każdy człowiek ma rozum i możliwość podejmowania samodzielnych decyzji. Bóg stworzył nas ludźmi, a nie robotami tak więc jest to nasza wolna wola, czy chcemy słuchać Boga, czy nie? To my podejmujemy decyzje, dokonujemy wyboru. Bóg, który nie musi szanować naszej woli i sugerować się naszą decyzją, a jednak to robi i chociaż ma do tego prawo bo jest naszym Stwórcą to jednak szanuje wolę człowieka i nie wpycha się w życie człowieka wbrew jego woli.Bóg szanuje wolę człowieka i chce by człowiek był wolny i nie chce by człowiek czynił coś dla Niego z przymusu, ale dobrowolnie, z decyzji swojego serca i sumienia. Spójrzmy do Pisma Świętego, gdzie możemy o tym czytać: „Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a ujrzawszy go, prosili, aby odszedł z ich krainy.I wstąpiwszy do łodzi, przeprawił się na drugi brzeg i przybył do swego miasta.” (Ew.Mat.8:34-9:1).  Pan Jezus Chrystus może ewentualnie pukać do serca człowieka, ale sam w żadnym wypadku nie wejdzie, to musi być dobrowolna wola człowieka, który sam otworzy drzwi swego serca Panu Jezusowi Chrystusowi i zaprosi Go by wszedł tam i zarządzał: „Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.” (Obj.Jana 3:20). Bóg mówi do człowieka, ale nie zmusza do słuchania, może ewentualnie sugerować, ale decyzja końcowa należy do człowieka: „Oto ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo.Błogosławieństwo, jeżeli będziecie słuchać przykazań Pana, Boga waszego, które ja wam dziś daję;a przekleństwo, jeżeli nie będziecie słuchać przykazań Pana, Boga waszego, i zejdziecie z drogi, którą wam dziś wskazuję, i pójdziecie za innymi bogami, których nie znacie.Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo,miłując Pana, Boga twego, słuchając jego głosu i lgnąc do niego, gdyż w tym jest twoje życie i przedłużenie twoich dni, abyś mieszkał na ziemi, którą Pan przysiągł dać twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.” (5 Mojż.11:26-28 oraz 5 Mojż.30:19-20). I tutaj jest pytanie: Komu tę wolną wolę poddajemy? Czy poddajemy tę wolną wolę Bogu, czy przeciwnikowi.W liście do Rzymian 6:16 jest napisane: „Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości?” Mówiąc inaczej, czyją wolę wykonujesz ten jest twoim Panem. Komu swoją wolną wolę poddasz? Czy Chrystusowi, który wyzwala i prowadzi człowieka w wolności, bowiem: „Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.” (Ew.Jana 8:36).  „Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli.” (Galacjan 5:1a) czy przeciwnikowi zwanego diabłem i szatanem,„…który ich zmusza do pełnienia swojej woli.” ( 2 Tym.2:26b). To zależy od woli człowieka, czy podda swoją wolna wolę szatanowi, a wtedy tę wolną wolę straci, czy Panu Jezusowi Chrystusowi, a wtedy żyć pełnią wolności. Wolny  w Chrystusie od grzechu by podobać się Bogu. Ty naprawdę nic nie musisz, ty chcesz. Wtedy to będzie dla Ciebie radością wykonywać wolę Chrystusa: Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu.” (Psalm 40:9 BT). „Służcie Panu z radością,” - Ps.100:(2a).  W Chrystusie człowiekiem i radością jest dla Ciebie wykonywać wolę Bożą, z radością okazujesz Bogu posłuszeństwo, z miłości do Pana Jezusa Chrystusa. Jest coś takiego jak zakon wolności, prawo, które daje wolność pochodzące od Ducha Świętego:” aby to, co nakazuje Prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według Ducha.Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało; ci zaś, którzy żyją według Ducha – do tego, czego chce Duch.Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha – do życia i pokoju.A to dlatego, że dążność ciała wroga jest Bogu, nie podporządkowuje się bowiem Prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą..” (Rzym.8:4-7 BT).Mówię więc: Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej.Gdyż ciało pożąda przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. A jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem.” (Galacjan 5:16-18). Wolny by żyć dla Chrystusa. Zdecyduj mądrze! Podejmij mądrą i odpowiednią, rozsądną decyzję! Pamiętaj, że każda podejmowana przez Ciebie decyzja pociąga za sobą konsekwencje. Dobre decyzje pociągają za sobą dobre konsekwencje, a złe decyzje złe konsekwencje.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz