piątek, 30 grudnia 2016

JEZUS CHRYSTUS BOGIEM MARII

Sama Maria wyznała, że jest służebnicą Pańską: „rzekła Maria: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego. „(Ew.Łuk.1:38)
Pan jest Bogiem: Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie!( 5 Mojż. 6:4)
A tym BOGIEM jest JEZUS CHRYSTUS:
Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.” (1 list Jana 5:20)
lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość: Dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy twoich. (Hebr.1:8-9)
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas,…” (Ew.Jana 1:1-3.14)
Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.” (Izaj.9:5)

JEZUS CHRYSTUS BOGIEM OJCEM

Pan Jezus Chrystus nie tylko jest Bogiem ,ale jest także Ojcem:Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.” (Izaj.9:5)
Maria tak naprawdę nie urodziła swojego syna, ale Syna BOGA. Pan Jezus Chrystus jest Stwórcą nie tylko ziemi, ale i całego wszechświata:
„…w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.” (List do Kolosan 1:16)

JEZUS CHRYSTUS STWÓRCĄ WSZECHŚWIATA

Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. „ (Hebr.1:2)
W tym także Maria jest dziełem rąk Pana Jezusa Chrystusa i przez Niego została stworzona.

JEZUS CHRYSTUS ZBAWICIELEM

Pan Jezus Chrystus jest również Zbawicielem Marii. Maria sama nazwała Boga Zbawicielem, którym jest Jezus Chrystus swoim Zbawicielem:
„…rozradował się duch mój w Bogu, ZBAWICIELU moim.” (Ew.Łuk.1:47)
My wiemy, że zbawiciel jest jeden i jest nim tylko i wyłącznie Jezus Chrystus:
I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.” (Dzieje.Ap.4:12) – TYLKO JEZUS CHRYSTUS.
Pan Jezus Chrystus jest jedyną drogą do Boga i Jego królestwa i jedynymi drzwiami przez które tam wchodzimy. W tym także Maria.
Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.”(Ew.Jana 14:6)
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, Ja jestem drzwiami dla owiec. Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie.” (Ew.Jana 10:7.9)
W całym Nowym Testamencie w Ewangeliach Pan Jezus Chrystus nigdzie się nie zwrócił do Marii „matko” lecz „niewiasto”:
Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają już wina. Jezus Jej odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. „ (Ew.Jana 2:1-4 . 19:25-27 Biblia Tysiąclecia )
Kiedy zwrócono się do Pana Jezusa: Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą.” (Ew.Łuk.8:20 BT)
Pan Jezus odpowiedział:Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je.” (Ew.Luk.8:21 BT)

JEZUS CHRYSTUS – BÓG OBJAWIONY W CIELE

Pan Jezus Chrystus to Bóg objawiony w ciele: „A zaprawdę wielka jest tajemnica pobożności, że Bóg objawiony jest w ciele, usprawiedliwiony jest w duchu, widziany jest od Aniołów, kazany jest poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty jest w górę do chwały.” (1 Tym.3:16 Biblia Gdańska)
Pan Jezus nie narodził się drogą naturalną w efekcie zbliżenia się mężczyzny z kobietą, lecz za sprawą poczęcia z Ducha Świętego:
A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Gdy matka jego, Maria, została poślubiona Józefowi, okazało się, że, zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego.” (Ew.Mat.1:18-21)
I odpowiadając anioł, rzekł jej (Marii): Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym.” (Ew.Łuk.1:35
Również sama Maria podlegała Jezusowi Chrystusowi, jako swemu Zbawcy, Panu i Bogu.

Polecam również artykuł pt.: KIM BYŁA MARIA

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz