czwartek, 12 czerwca 2014

WŁADZA JEZUSA

Pewnego razu przyszedł do Pana Jezusa setnik z prośbą o uzdrowienie swego sługi mówiąc: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój.” (Ew.Mat.8:8). Setnik wierzył we władzę Pana Jezusa Chrystusa powiadając:”…powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. (9) Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy; i mówię temu: Idź, a idzie; innemu zaś: Przyjdź, a przychodzi; i słudze swemu: Czyń to, a czyni” (Ew.Mat.8:8b-9). Wierzył, ze wypowie tylko słowo nie będąc fizycznie obecny w danym miejscu a na odległość dokona się cud. Ale spójrzmy, że Pan Jezus nie wypowiedział ani słowa typu; „ogłaszam uzdrowienie” lub ” Uzdrawiam go” albo jeszcze inaczej wypowiadając słowo konkretnie odnośnie tego chorego sługi czy nad nim na odległość, ale zwyczajnie zwrócił się do owego setnika takimi słowami: Idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie!” I co się stało? Czytamy dalej: I został uzdrowiony sługa w tej godzinie.”   (Ew. Mat.8:13). Wierzę, że Pan Jezus Chrystus nie musi wypowiadać ani słowa, żadnych słów. Wystarczy, że tylko pomyśli i dzieje się tak jak On zadecyduje. Pan Jezus Chrystus posiada najwyższą i wszelką władzę nie tylko tutaj na ziemi, ale w całym wszechświecie . Oto Pan Jezus Chrystus jest: „…ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym;” (List do Efezjan 1:21).  „…W nim (Chrystusie) zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.”  (List do Kolosan 1:16).  Pan Jezus Chrystus jest Bogiem. Już na wiele setek a nawet tysięcy lat było zapowiadane narodzenie się Pana Jezusa Chrystusa na ziemi i jednym z takich miejsc jest księga proroka Izajasza 9:5 – Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.” W Nowym Testamencie także są miejsca, gdzie jest mowa o Panu Jezusie Chrystusie jako o Bogu: On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane, On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim  (Chrystusie) zamieszkała cała pełnia boskości (List do Kolosan 1;17-19). „…W nim (Chrystusie) mieszka cieleśnie cała pełnia boskości.” (List do Kolosan 2:9). W liście do Hebrajczyków 1:8-9 jest napisane: lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość: Dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy twoich.”Słowo Boże w 1 liście Jana 5:20 powiada: Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.” W Ewangelii Jana 1:1-3.14 jest zapisane jest takie słowo: Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas,…”  Mowa jest tutaj o Panu Jezusie Chrystusie. W księdzie Objawienia Jana zwanej księgą Apokalipsy w rozdziale 19 od wersetu 11 do 13 także jest mowa o Panu Jezusie:I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten, który na nim siedział, nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: Słowo Boże.”  W wersecie 16 jest nazwany:Król królów i Pan panów.” Ma pełnię władzy boskiej. Pan Jezus Chrystus ma władzę nad wszystkim i we wszystkim. On ma władzę i moc nad twoim życiem i nad każda jego dziedziną i w każdej sytuacji. Pan Jezus Chrystus ma władzę nad każdą chorobą. W Ewangeliach aż roi się od uzdrowień dokonywanych przez Pana Jezusa Chrystusa i także w Dziejach Apostolskich możemy zobaczyć wiele cudów Bożych dokonanych przez Chrystusa w mocy Ducha Świętego. Pan Jezus Chrystus również ma władzę nad demonami, gdzie również możemy poczytać w Ewangelii i w Dziejach Apostolskich i ten Chrystus się nie zmienił dzisiaj jest tym samym co czytamy w Ewangeliach oraz Dziejach Apostolskich i ma tę samą moc dzisiaj. W liście do Hebrajczyków 13:8 jest takie słowo: Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.” Ten sam Pan i Bóg Jezus Chrystus jest dzisiaj realny i i nikt oraz nic nie jest w stanie wymknąć się z pod Jego kontroli. Każda choroba jest dla Niego uleczalna. On ma władzę nad wszelką chorobę i moc uzdrowić z wszelkiej choroby, która cię dręczy. Jest mocen uwolnić cię od wszelkiego związania i każdego grzechu. Pan Jezus Chrystus jest Bogiem wszechmogącym i pomoże ci w każdej sytuacji. Ma możliwość rozwiązać każdy twój problem, który wydaje ci się nie do rozwiązania  i w każdej dziedzinie twojego życia. Dla Niego nie jest żadnym problemem twoja sytuacja rodzinna, która jest w rozsypce, twój problem finansowy, który ostatnio przeżywasz i być może wpadasz coraz większe długi i ledwo koniec z końcem wiążesz. On ma dla ciebie wspaniałe rozwiązanie i nie da ci zginąć z głodu. Może doświadczasz choroby lub wielu chorób ostatnio tylko cierpienie i ból jest twoim towarzyszem to pragnę ci powiedzieć, że Pan Jezus Chrystus wziął twój ból i twoje cierpienie na krzyż i poniósł tam wszelka twoją chorobę – Izajasza 53:4-6. Jest Bogiem uzdrawiającym wszelka twoją chorobę i niemoc -Psalm 103:3. Chrystus Pan jest rozwiązaniem wszelkich twoich trosk, kłopotów i zmartwień. Jemu zależy na tobie i pragnie twego szczęścia. Zaufaj dziś w pełni Panu Jezusowi Chrystusowi i powierzaj Mu wszystko.On jest zainteresowany i chce ci pomóc .Jest Bogiem miłości. Wszechmogącym Bogiem. I On JEZUS CHRYSTUS jest rozwiązaniem wszelkich twoich problemów. On ma władzę nad wszystkim i ma moc zmieniać sytuacje, okoliczności i całe twoje życie. On nadaje sens i cel życiu.
Serdecznie zapraszam do wysłuchania Słowa Bożego w tym temacie:
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz