wtorek, 3 czerwca 2014

BÓG POTĘPIA?

Faryzeusze kiedyś przyprowadzili do Pana Jezusa Chrystusa kobietę oskarżoną o grzech cudzołóstwa i co Pan Jezus Chrystus jej na to powiedział? Odpowiedź znajdujemy w Ewangelii Jana 8:11 -Ja cię nie potępiam…” . Kiedy spojrzymy na krzyż zrozumiemy słowa wypowiedzi Pana Jezusa „Ja cię nie potępiam” .  Nie tylko nie potępia, ale Bóg zbawia człowieka. Bogu zależy na zbawieniu człowieka. W liście do Rzymian 8:32-34 jest napisane: On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami.” Widzimy więc wręcz coś zupełnie odwrotnego, bowiem Bóg działa zawsze w kierunku zbawienia człowieka. Pan Jezus Chrystus poświęcił to co najważniejsze i najdroższe a jest to ŻYCIE. Pan Jezus Chrystus zostawił tron chwały i uwielbienia w niebie jakim był otoczony w niebie i przyjął postać sługi. Pan Jezus Chrystus przyjął odrzucenie, abyśmy byli akceptowani - Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem jego ubogaceni zostali. „ (2 list do Korynt.8:9). Celem Boga nie jest potępienie człowieka, ale jego zbawienie.
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.”  (Ew.Jana 3:16-17). W powyższym fragmencie jest napisane, że celem narodzenia się, przyjścia Pana Jezusa na ziemię było zbawienie człowieka a nie jego potępienie. Więc tutaj mamy odpowiedź na pytanie: „Czy Bóg potępia człowieka?” Gdyby Pan Bóg potępiał człowieka nie zostałby zesłany Pan Jezus Chrystus na ziemię, a jednak to miało miejsce. Nie byłoby tego wydarzenia opisane w Ewangelii Jana 3:16. Bóg jest zbawicielem ludzkości i Jego imię jest: JEZUS co oznacza „Zbawiciel” „JHWH Zbawicielem” czyli inaczej mówiąc „Jahwe Zbawicielem”. Bóg-Zbawiciel nikogo nie potępia, ale zbawia. Jego imię jest::

JEZUS CHRYSTUS

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz