sobota, 28 października 2017

CZY WSZYSCY BĘDĄ ZBAWIENI ?

Papież Franciszek powiedział: „wszyscy będą zbawieni. Wszyscy”Źródło: forumdlazycia.wordpress.com/

Prawdą jest, ze Pan Jezus umarł za wszystkich:
„…a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony.” (2 Korynt.5:15)
„(Bóg) chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.(…) który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. „ (1 Tym.2:4.6)
Słowo WSZYSCY znaczy KAŻDY w tym także Ty, który teraz to czytasz.
Pan Jezus Chrystus już Ciebie zbawił:
” Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.” (Ew.Jana 3:16-17)
Bóg już wszystko uczynił w kwestii twojego zbawienia, lecz teraz decyzja należy do Ciebie, co z tym zrobisz co Pan Jezus Chrystus uczynił dla Ciebie.
Bóg mówi: Zgotuję zbawienie temu, kto pragnie. (Ps.12:6)
Pan Jezus Chrystus powiedział:
„A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają.” (Ew.Mat.11:12)
Kiedyś usłyszałem wypowiedź jednej osoby„Jak mam być zbawiony to będę zbawiony”.
Jeżeli takie jest twoje podejście do tego tematu to nigdy nie będziesz zbawiony.
Tak jak jest napisane w powyższym tekście psalmu 12 i w wersecie 6. Bóg zgotuje zbawienie temu, kto tego zbawienia pragnie.
Pan Jezus powiedział, ze gwałtownicy do niego wchodzą, a więc ci, którzy za wszelką cenę chcą być w królestwie Bożym i w żadnym wypadku nie lekceważą tego, a wręcz odwrotnie, poważnie traktują Króla tego królestwa, którym jest Bóg.
Pan Jezus Chrystus przyniósł nam zbawienie, które jest z łaski i jest niezasłużonym darem Bożym względem nas, ale my musimy go przyjąć z Jego rąk.
W jaki sposób wziąć ten dar od Boga? Otrzymuje się go przez wiarę:
„Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. „ (Ew.Jana 3:18.36)
Tak więc nie wszyscy będą zbawieni, lecz tylko ci, który wierzą w Pana Jezusa Chrystusa, w to co On dla nas uczynił ku naszemu zbawieniu.
Pan Jezus Chrystus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto wierzy  we mnie, ma żywot wieczny.” (Ew.Jana 6:47)
Tutaj nie chodzi o wiarę w istnienie Boga, ale zdecydowanie o coś więcej, o wiarę w zbawcze dzieło, które dokonał dla nas Pan Jezus Chrystus.
Jeżeli nie wierzysz w Jezusa Chrystusa jako tego, który Cię zbawił nie być w Jego królestwie.
Boże Słowo mówi: 
Tym zaś, którzy go (JEZUSA CHRYSTUSA) przyjęli,(BÓG) dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego,… (Ew.Jana 1:12)
Co to znaczy przyjąć Jezusa Chrystusa ? Na pewno to nie jest przyjęcie Komunii Świętej, lecz podjęcie decyzji pójścia za Jezusem Chrystusem w swoim życiu.
Jak to uczynić?
Po pierwsze:
To przyjęcie miłości Boga i Jego łaski przebaczenia
oraz przyjęcia życia wiecznego do swojego serca
uznając Jezusa Chrystusa za swojego ZBAWICIELA.
Po drugie:
To uznanie Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego
Pana, zmiana na stanowisku kierowniczym, oddanie
siebie Bogu na własność, już nie ja rządzę i kieruje
swoim życiem lecz PAN i WŁADCA Jezus
Chrystus, pójście za Jezusem w posłuszeństwie Bogu
Ojcu, Pan Jezus Chrystus w Biblii jest nazywany
Słowem Bożym ponieważ przez Pana Jezusa mówi
do człowieka sam Bóg Ojciec ( Ew.Jana 1:1-4 )
( Ew. Jana 1: 1-3 ) . ( Obj.19:13 ) . ( Hebr.1:12 ).
Kiedy oddajemy życie Bogu przyjmując Jezusa Chrystusa do swojego serca, wtedy Bóg staje się naszym Ojcem, a my Jego dziećmi (synami, córkami). Duch Święty naszym Przewodnikiem, który nas prowadzi i kieruje nami, a Jezus Chrystus naszym Panem, który panuje w naszym życiu.
Bóg wyraźnie mówi w 1 liście Jana:
Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. „ ( 1 list Jana 5:12-13)
Odnośnie tego co znaczy wierzyć w imię Jego zapraszam do artykułu pt.:
Tylko ci, którzy otworzą swoje serce Panu Jezusowi Chrystusowi i przyjmą Go, jako swojego Zbawiciela i Pana będą zbawieni.
Co znaczy „serce”? Zdefiniujmy czym jest pojęcie „serce” w obrazie biblijnym.
„Serce” człowieka jest zatem centralnym punktem jego osobowości a także źródłem życia w znaczeniu fizjologicznym. Serce jest symbolem życia. Jest ono punktem, w którym zlegają się wszystkie szlaki życia, zarówno duchowe, jak i te związane z duszą. Serce jest źródłem pragnień, woli i osądu. Mówi się, że cokolwiek odczuwamy w duszy, wywodzi się z serca. Jest ono jakby magazynem doświadczeń i rzeczy zasłyszanych, fabryką produkującą myśli i cele, czy to dobre, czy złe. Serce jest również centralnym punktem życia emocjonalnego moralnego. W sercu skupia się zarówno miłość do Boga (Ps.73:26) jak i bluźniercza pycha (Ezech.28:2.5) w sercu powstają także myśli złe jak i dobre oraz złe słowa i uczynki. W sercu mieszka sumienie (Hebr.10:22) Które reaguje na grzech (1 Jana 3:19-21) Wiara zbawiająca (Rzym.10:10) lub niewiara są związane z sercem. W sercu zamieszkuje Chrystus (Efez.3:17) Duch Święty (2 Korynt.1:22) i pokój Boży (Kol.3:15). Słowo Boże (Przyp.Sal.4:23).
Tak więc tylko, jedynie i wyłącznie będą zbawieni ci, którzy uznają Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela i Pana.
Nie tylko jako Zbawiciela, który uratowął z czeluści piekła, ale jako Pana, czyli tego, który panuje, sprawuje władzę, kieruje życiem, prowadzi.
W Bożym Słowie zapisane są słowa:
„…kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. „ (Ew. Jana 3:36)
Posłuszeństwo Panu Jezusowi Chrystusowi jest istotą sprawy. Tylko w Panu Jezusie Chrystusie jesteśmy zachowani od gniewu wynikającego z naszego grzechu:
„…bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia, i jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym., . „(1 Tesal.1:9-10)
„Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią jego, będziemy przez niego (JEZUSA) zachowani od gniewu. „ (Rzym.5:9)
Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,…” (1 Tesal.5:9)
Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony!
I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. „ (Dzieje Ap.4:12) - TYLKO JEZUS CHRYSTUS
Polecam artykuł: ZBAWIENIE PRZEZ WIARĘ W JEZUSA CHRYSTUSA

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz