poniedziałek, 10 października 2016

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE

NOWE NARODZENIE
Pan Jezus Chrystus powiedział: Musicie się na nowo narodzić (Ew.Jana 3:7)    Dalej Pan Jezus powiada: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego.” (Ew.Jana 3:3)
Słowa te padły z ust Pana Jezusa Chrystusa w trakcie rozmowy z Nikodemem, lecz Nikodem nie rozumiał o co chodzi z tym „Nowonarodzeniem” (tą rozmowę można poczytać w Ewangelii Jana 3:1-8) tak jest i dzisiaj. Wiele osób nie rozumie czym jest nowe narodzenie. Pan Jezus mówi, że tutaj nie chodzi o fizyczne narodziny, ale narodzenie z Ducha, czyli z Bożego Ducha Świętego, którym to jest Bóg.
Kiedy przychodzimy do Pana Jezusa Chrystusa przyjmując Go, jako swego Zbawiciela i Pana. Przyjęcie Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela i Pana jest to:
1.) Przyjęcie miłości Boga i Jego łaski przebaczenia
oraz przyjęcia życia wiecznego do swojego serca
uznając Jezusa Chrystusa za swojego Zbawiciela.
2.) Uznanie Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego
Pana, zmiana na stanowisku kierowniczym, oddanie
siebie Bogu na własność, już nie ja rządzę i kieruje
swoim życiem lecz   PAN  i   WŁADCA    Jezus
Chrystus, pójście za Jezusem w posłuszeństwie Bogu
Ojcu, Pan Jezus Chrystus w Biblii jest nazywany
Słowem Bożym ponieważ przez Pana Jezusa mówi
do człowieka sam Bóg Ojciec ( Ew.Jana 1:1-4 )
( Ew. Jana 1: 1-3 ) . ( Obj.19:13 ) . ( Hebr.1:12 ).
Jego Duch sprawia, że rodzimy się na nowo z Boga. W Ewangelii Jana 1:12-13 mamy napisane:
Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.”
Czyniąc tak przekazujemy ster naszego życia w ręce Pana Jezusa Chrystusa. Odtąd nie ja kieruję swoim życiem, lecz On mój Pan Jezus Chrystus .Moje życie od tego momentu jest własnością w rękach Bożych samego Pana Jezusa Chrystusa. I Bóg sprawia wtedy, że możemy zwracać się do Niego „Ojcze mój” a On zwraca się do nas „Mój synu„, „Moja Córko”. Kiedy oddajemy życie Bogu przyjmując Jezusa Chrystusa do swojego serca, wtedy Bóg staje się naszym Ojcem, a my Jego dziećmi (synami, córkami). Duch Święty naszym Przewodnikiem, który nas prowadzi i kieruje nami, a Jezus Chrystus naszym Panem, który panuje w naszym życiu. Kiedy my przychodzimy do Pana Jezusa Chrystusa, On przychodzi do nas i tak oddajemy się Bogu na własność, a Bóg daje nam nowe życie w Panu Jezusie Chrystusie.
Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. (2 Korynt.5:17)
Job powiada:Duch Boży stworzył mnie, a tchnienie Wszechmocnego ożywiło mnie.” (Joba 33:4)
Oto Duch Boży przez wiarę w zbawcze dzieło Pana Jezusa Chrystusa czyni nas nowymi ludźmi według Boga w Panu Jezusie Chrystusie. W księdze proroka Ezechiela Bóg mówi:
I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. I będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom; i będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem (Ezech.36:26-28)
Ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza; usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste, aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw i wykonywali je.” (Ezech.11:19-20)
Bóg daje nam nowe Boże życie do naszego wnętrza:
Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu.” (Jer.31:33 BT)
Bóg nie naprawia Ciebie, jako starego grzesznego człowieka, ale czyni Cię nową osobą, człowiekiem według serca Bożego przez twoją wiarę w zbawcze dzieło Pana Jezusa Chrystusa dokonane na krzyżu Golgoty za Ciebie mocą Bożego Ducha Świętego. Bóg daje Ci nową naturę zabierając stara grzeszną, a daje Ci swoją, Bożą, świętą naturę, która pragnie podobać się Bogu i dąży do tego by, podobać się Bogu we wszystkim. masz nowe zainteresowania, pragnienia i dążenia, aby wywyższać imię Boże, które brzmi JEZUS CHRYSTUS i uwielbiać Go jako Boga całym swoim życiem, we wszelkim postępowaniu, w swoich myślach i w sercu swym. W 1 liście Jana mamy napisane:Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że Ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć. (1 Jana 5:18). Określenie Ten znaczy zamieszkującego w Tobie Jezusa Chrystusa jak twego Zbawiciela, Pana i Boga, który rządzi i włada w twoim sercu strzegąc Cię od grzechu i prowadząc Cię drogą sprawiedliwości.
Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim, i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził.” (1 Jana 3:9)
Człowiek narodzony z Ducha Świętego to narodzony z Boga, bo Bóg to Duch Święty a Duch Święty jest Bogiem i związku z tym zapraszam do artykułu mówiącego o tym kim jest Duch Święty >>>TUTAJ<<<. Narodzony na nowo z Boga nie tylko nie grzeszy na zasadzie, że jej nie wolno, lecz stracił umiejętność, zdolność i chęć do grzeszenia i to jest tylko połowa prawdy, bo druga jej część, że człowiek, który jest narodzony z Bożego Ducha ma nie tylko pragnienie wykonywania woli Bożej, lecz radość z wykonywania Bożej woli i taką osobę cieszy, że może czynić to, co Bogu się podoba:
Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu.” (Ps.40:9 BT)
Osoba, która narodziła się na nowo z Boga ma w sobie Boże życie darowane przez Ducha Bożego, Boże DNA i dlatego może mówić do Boga „Mój Ojcze” ponieważ łączy taką osobę więź Krwi Pana Jezusa Chrystusa z Bogiem, jako Ojcem. W 1 liście Piotra 1:18-19 mamy zapisane takie słowo:
„…nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego.”
Kontynuując dalej temat zapraszam do wysłuchania bardzo dobrego rozważania biblijnego w tym temacie:


Polecam również wysłuchać w temacie: JAK NARODZIĆ SIĘ NA NOWO?„  A wysłuchać tego można  >>>TUTAJ<<< i tam też pada odpowiedź na postawione wyżej pytanie „Jak narodzić się na nowo?”
Zapraszam na poniższą stronkę pt.: CZY SŁYSZAŁEŚ O CZTERECH PRAWACH DUCHOWEGO ŻYCIA?”  Warto zapoznać się z jej treścią, bowiem jest to waga życia i śmierci. Związku z tym wejdź i uważnie przeczytaj wszystko i podejmij właściwą decyzję:

http://rnz.org.pl/_swf/4pl.swf


 Polecam również temat:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz