poniedziałek, 14 kwietnia 2008

WIEŻA BABEL

Chciałbym podzielić się z wami kilkoma myślami na temat tej historii a raczej na temat Wieży Babel jej symboliki zapisanej w 1 księdze Mojżeszowej 11: 1 – 9 :

Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa.  Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili.   I mówili jeden do drugiego: Nuże, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu! I używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy.   Potem rzekli: Nuże, zbudujmy sobie miasto i wieżę,której szczyt sięgałby aż do nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy nierozproszyli się po całej ziemi!  Wtedy zstąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, które budowali ludzie.  I rzekł Pan: Oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić.  Przeto zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego!  I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi, i przestali budować miasto.  Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi. „
Wieża Babel jest symbolem zjednoczonej Europy.
Doskonale wiemy że nasz kraj jest członkiem Unii Europejskiej od od 1 maja 2004 r. a od 21 grudnia 2007 r. Polska weszła do strefy Schengen ( czyt. Szengen ) czyli tzw. ” Europa bez granic „  likwidacja granic pomiędzy państwami Unii Europejskiej które się znajdują w strefie Schengen.
W ten czas wstąpienia Polski do tej strefy wielu naszych rodaków bardzo się cieszyło gdyż staje się możliwym  przejście na drugą stronę niegdyś istniejącej już granicy swobodnie bez żadnej kontroli i wierzę że co najmniej 99% z tego się polaków cieszy nie widząc w tym nic złego  a wręcz same bardzo dobre rzeczy.  Niebawem również wejdziemy do strefy euro  gdzie będzie jedna  waluta rządziła Europą.
Oto widzimy wypełnianie się proroctw Biblijnych.
Kolejną rzeczą są mikro czipy zwanymi też czipami które będą też wszczepiane ludziom pod skórę. W niektórych krajach już się to praktykuje. W naszym kraju w niektórych jego regionach wszczepia się psom czipy na ich głowy aby jak najmniej poniewierało się bezpańskich psów które mogą zagrażać innym ludziom, ale oczywiście tam są informacje dotyczące właściciela psa , ale również niebawem nie psy a człowiek będzie miał coś takiego wszczepione w sobie. Będzie tak że w tym małym czipie ( jak ziarnko ryżu ) będą zawarte wszystkie informacje nie potrzeba nosić przy sobie żadnych dokumentów pieniędzy absolutnie wszystkie informacje oraz wszystkie dokumenty w tym małym czipie. Będzie on również środkiem płatniczym . Człowiek który  ten czip przyjmie to tak naprawdę przyjmie znamię Antychrysta poddając się w ten sposób pod wpływ Antychrysta spisując się na wieczne potępienie :
On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia.  Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć. „       ( Obj. 13: 16-18 )
i zaprzedaje się diabłu:
A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka. „   ( Obj.14:9-10 )

W efekcie ludzie którzy to przyjmą będą chorować dlatego że jest substancja chemiczna która może szkodzić zdrowiu:
wyszedł pierwszy, i wylał czaszę swoją na ziemię;i pojawiły się złośliwe i odrażające wrzody na ludziach, mających znamię zwierzęcia i oddających pokłon jego posągowi. „   ( Obj. 16:2 )

Słynne stwierdzenie  ” Europa bez granic „    ” jedna wielka Europa „   i co za tym idzie  ” jedna religia ” .
Antychryst nie może rządzić podzieloną Europą a więc w sferze religii również.
Kolejną rzeczą jest Wieża Babel jako symbol jednej uniwersalnej religii.
Chcę także poruszyć temat Ekumenii.
Ekumenia tak naprawdę nie ma nic wspólnego z jednością w kościele czy też pomiędzy kościoła jak się modlił oto Pan Jezus Chrystus w Ewangelii Jana 17: 21-22  :
Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. „
czy też jak pisał Apostoł Paweł w 1 liście do Koryntian 1:10  :
A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego,Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. „
O Ekumenii jest mowa w 2 liście do Koryntian 6: 14-18 :
Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością?  Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym?  Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami?Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim.  Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan,I nieczystego się nie dotykajcie; A ja przyjmę was I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący; „
Ekumenia jest zła i właśnie ten powyższy tekst 2 Koryntian 6:14-18  mówi m.in. o tym jako wchodzenie w układ ze złem, można również poczytać w księdze Objawienia Jana 17 rozdziale (Apokalipsa)  nierządna kobieta zwana wszetecznicą symbolizuje odstępczy kościół.
Czy też słynna Światowa Rada Kościołów w której skład wchodzą  różne niechrześcijańskie religie takie jak buddyzm, hinduizm,  islam itp. itd. 
Słowo Boże mówi wyraźnie w 2 liście do Koryntian 6:14-18 co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem albo co za dział ma wierzący z niewierzącym ?   Jaki układ między świątynią Bożą a bałwanami ?
Wieża Babel ( Wieża Kościelna )
tytuł wziął się stąd że w naszych miastach a raczej ponad naszymi miastami górują wieże budynków kościelnych oczywiście mówiąc obrazowo,symbolicznie o pysze, jako symbol pychy kościelnej która może prowadzić do myślenia o swoim kościele jako tym jedynym  najlepszym  i najwłaściwszym i jedynie prawdziwym pogardzając innymi którzy uczęszczają do innych kościołów, zborów, grup, czy społeczności.  Zdarza się słyszeć słowa ” my „  ” ja „  jak to się często zaznacza, jak to jesteśmy ważni bo należymy do tego czy innego kościoła pomijając zapominamy że w innych chrześcijańskich kościołach, zborach, grupach są ludzie którzy naprawdę szczerym całym swoim sercem kochają Pana Jezusa Chrystusa. W wielu kościołach chrześcijanie modlą się o przebudzenie w naszym kraju ale z reguły każdy ma na myśli swój kościół, zbór, grupę, lokalną społeczność aby to na ich spotkania przychodziło i przybywało do ich kościoła, zboru, grupy ludzi. To sprawa statystyki aby zajmować coraz wyższe miejsca w rankingu. Zamiast przyprowadzać ludzi do Chrystusa i do Niego ma się przychodzić i do Niego należeć i być Jego wyłączną własnością. Do Pana Jezusa Chrystusa mamy należeć.
Mówiąc że to nasz czy mój kościół ma prawdę, to tak naprawdę takie stwierdzenie jest kłamstwem, ponieważ prawda jest tylko w Panu Jezusie Chrystusie  „…
prawda jest w Jezusie.”   ( Efez. 4:21 )
to Pan Jezus Chrystus jest drogą, prawdą i życiem 
Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. „  ( Ew.Jana 14:6 )
Tylko On jest drogą która prowadzi do Boga Ojca i Jego królestwa.
Prawdą która otwiera oczy. W końcu to Pan Jezus Chrystus jest zbawieniem wiecznego życia oraz jedynymi drzwiami wejścia do raju  wiecznego Królestwa Bożego 
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, Ja jestem drzwiami dla owiec. Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. „ ( Ew. Jana 10: 7 i 9 )
Żaden kościół nie daje zbawienia i nie ma monopolu na zbawienie ani żadne członkostwo czy przynależność kościelna żadna jakakolwiek denominacja.  Najważniejsze jest należeć do Pana Jezusa Chrystusa i być Jego wyłączną własnością. 
Pan Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem.
W niebie nie będzie katolików, prawosławnych, Grekokatolików, Starokatolików, Polskokatolików, czy też żadnych protestantów Ewangelików, Metodystów, Reformowanych, baptystów, Wolnych chrześcijan, Adwentystów, Zielonoświątkowców, branhamowców, KChWE, Spichlerzowców,  i różnych innych niewymienionych wyznań chrześcijańskich i nie będzie tam w niebie żadnych denominacji, wyznań chrześcijańskich  u Boga nie mają znaczenia szyldy naszych kościołów i jak one to znaczy kościoły nazywają , jakie noszą nazwy, to  zupełnie jest bez znaczenia i nie tędy droga do nieba.
Tam w niebiańskiej Bożej krainie będą tylko same Boże dzieci.
Czyli ci których Ojcem jest Bóg a oni są Mu synami i córkami.
Dziećmi Bożymi są ci którzy przyjęli do swojego serca Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela ( nie mam na myśli tak jak to ma miejsce w kościele katolickim przyjmowanie komunii ale podjęcia decyzji pójścia za Panem Jezusem Chrystusem )

Co to jest przyjęcie Pana Jezusa Chrystusa czym jest i co ono oznacza ?
1.) Przyjęcie miłości Boga i Jego łaski przebaczenia
     oraz przyjęcia życia wiecznego do swojego serca
     uznając Jezusa Chrystusa za swojego Zbawiciela

2. )
Uznanie Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego
     Pana, zmiana na stanowisku kierowniczym, oddanie
     siebie Bogu na własność, już nie ja rządzę i kieruję
     swoim życiem lecz   PAN  i   WŁADCA    Jezus
     Chrystus, pójście za Jezusem w posłuszeństwie Bogu
     Ojcu, Pan Jezus Chrystus w Biblii jest nazywany
     Słowem Bożym ponieważ przez Pana Jezusa mówi
     do człowieka sam Bóg Ojciec( Ew.Jana 1:1-4 )
     ( Ew. Jana 1: 13 ) . ( Obj.19:13 ) . ( Hebr.1:12 ).

   Kiedy oddajemy życie Bogu przyjmując Jezusa
     Chrystusa do swojego serca, wtedy Bóg staje się
     naszym Ojcem a my Jego dziećmi ( synami, cór-
     kami ) Duch Święty naszym przewodnikiem
     który nas prowadzi i kieruje nami  a Jezus
     Chrystus naszym Panem który panuje w naszym
     życiu.
A więc kolejnym co symbolizuje Wieża Babel jest zasługiwanie czy też zapracowywanie sobie na zbawienie z uczynków. Czyli im więcej dobrych uczynków tym jest się bliżej nieba w tym momencie stają się drogą do Bożego Królestwa dobre uczynki a nie Chrystus a w Ewangelii Jana 14:6 wyraźnie mówi Pan Jezus Chrystus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. „
Nie poddaję pod wątpliwość ich naprawdę szczerej gorliwości dla Boga: Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną; bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, niepodporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. „   ( Rzym.10: 2-3 )
ale jest to gorliwość nierozsądna bo nie znając usprawiedliwienia  które podchodzi od Boga a własne usiłując ustanowić nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu.
Boże usprawiedliwienie jest z łaski nie z  uczynków, trzeba odwrócić się od własnych zasług a uznać jedyną zasługę Pana Jezusa Chrystusa,  jako jedyną drogę zbawienia, jako dzieło miłości, poświęcenia i ofiarowania swojego ciała i przenajświętszej, najdroższej swojej Krwi . Osoba Pana Jezusa Chrystusa Jego dzieło miłości jest jedyną drogą zbawienia.
Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. „    ( Efez. 2: 8 – 9 )
Jesteśmy usprawiedliwieni darmo z łaski Bożej przez odkupienie w Chrystusie Jezusie.
To Pan Jezus Chrystus jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i naszego zbawienia poprzez Świętą drogocenną Swoją Krew mamy wstęp do niebiańskiej Świątyni Bożego Królestwa
Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni „    ( Hebr. 10:19 )
Wieża Babel jako symbol dostania się do nieba, do Boga , sięgnąć nieba chcąc być zbawionymi poprzez własne wysiłki i zasługi i na własnych warunkach warunkach bycia dobrym. I co się stało ?
Otóż Bóg zburzył tą wierze (własnych zasług dobrych uczynków) jako drogi zbawienia i postawił w to miejsce krzyż. KRZYŻ PANA JEZUSA CHRYSTUSA jako jedyną zasługę i dobroć okazaną nam niezasłużenie przez Pana Jezusa Chrystusa i jako jedyną drogę naszego zbawienia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz