środa, 31 sierpnia 2016

KRÓLESTWO BOŻE

Często królestwo Boże używane jest też zamiennie jako królestwo Niebios w podobieństwach, czy przypowieściach wypowiadanych przez Pana Jezusa Chrystusa w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale. Jeżeli jest królestwo to musi być także i Król. Określenie Królestwo Boże znaczy, że królem jest Bóg. Królestwo Boże można określić jako terytorialne królestwo czyli terytorium, miejsce należące do króla oraz Królestwo Boże jako rządy Boże, porządek ustalony przez Boga, gdzie rządzi Bóg, gdzie funkcjonują Boże prawa i Jego zasady.Apostoł Paweł do Rzymian napisał:
Albowiem Królestwo Boże, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym.” (Rzym.14:13)
W modlitwie Pańskiej zwanej „Ojcze nasz” ucząc jej swoich uczniów Pan Jezus wypowiada słowa: Przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.” (Ew.Mat.6:10)
Jest w tej modlitwie zawarta prośba do Boga, aby Jego królestwo przyszło i rządziło na ziemi, a tak naprawdę, aby rządziło w nas wykonując Bożą wolę w naszym życiu. W dalszej części tej modlitwy powiedziane jest:
„..albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków.” - (Ew.Mat.6:13).
Czy to Boże królestwo jest naprawdę w nas, czy Jezus Chrystus jest naprawdę Panem w naszym życiu? Czy tak naprawdę ja kieruję sterami własnego życia? Człowiek w którego sercu nie ma Królestwa Bożego, czyli w którego sercu nie rządzi Bóg nie może dziedziczyć królestwa Bożego jako terytorium, czyli niebiańskiej górnej ojczyzny. W Piśmie Świętym mamy opis tych, którzy odziedziczą królestwo Boże, jak i tych, którzy go nie odziedziczą, a odziedziczą ci w których sercu mieszka Bóg i w życiu tych ludzi rządzi sam Król owego królestwa zwanego Bożym, a jest nim sam Pan JEZUS CHRYSTUS. Natomiast jeżeli człowiek sam dla siebie jest panem to tak naprawdę nie ma w nim Bożego królestwa i też tego królestwa nie odziedziczy. Nie może odziedziczyć królestwa Bożego ten, w którego życiu i w sercu nie rządzi Król tego królestwa, a jest Nim Bóg, którym jest Pan JEZUS CHRYSTUS. Sam Pan Jezus Chrystus powiedział:
Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. „ (Ew.Mat.7:21)
Pozwól ustanowić tron w swoim sercu Panu Jezusowi Chrystusowi. Otwórz swoje serce dla Niego. Pan Jezus Chrystus mówi dziś do Ciebie:
Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.” (Obj.3:20)
Uczyń Go swoim Zbawicielem, ale i Panem. Uczyń swoje serce terytorium Boga, a swoje życie Jego królestwem w którym On rządzi.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza