środa, 31 sierpnia 2016

CZYSTE SERCE

Pan Jezus Chrystus powiedział:Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.” (Ew.Mat.5:8)
Zdefiniujmy czym jest pojęcie „serce” w obrazie biblijnym.
„Serce” człowieka jest zatem centralnym punktem jego osobowości a także źródłem życia w znaczeniu fizjologicznym. Serce jest symbolem życia. Jest ono punktem, w którym zlegają się wszystkie szlaki życia, zarówno duchowe, jak i te związane z duszą. Serce jest źródłem pragnień, woli i osądu. Mówi się, że cokolwiek odczuwamy w duszy, wywodzi się z serca. Jest ono jakby magazynem doświadczeń i rzeczy zasłyszanych, fabryką produkującą myśli i cele, czy to dobre, czy złe. Serce jest również centralnym punktem życia emocjonalnego moralnego. W sercu skupia się zarówno miłość do Boga (Ps.73:26) jak i bluźniercza pycha (Ezech.28:2.5) w sercu powstają także myśli złe jak i dobre oraz złe słowa i uczynki. W sercu mieszka sumienie (Hebr.10:22) Które reaguje na grzech (1 Jana 3:19-21) Wiara zbawiająca (Rzym.10:10) lub niewiara są związane z sercem. W sercu zamieszkuje Chrystus (Efez.3:17) Duch Święty (2 Korynt.1:22) i pokój Boży (Kol.3:15). Słowo Boże (Przyp.Sal.4:23).
Pan Jezus powiedział, że ludzie czystego serca będą Boga oglądać i to jest wielkie błogosławieństwo widzieć Boga, nie jako Sędziego, lecz jako Ojca.
Zajmiemy się teraz znaczeniem stwierdzenia „czyste serce” czym jest?, co to jest? i czym ono jest?
Przeciwieństwem czystego serca jest brudne serce, który jest skażony grzechem, który oddziela nas od Boga i z takim stanem serca nie można wejść do królestwa Bożego.
Jak uzyskać stan czystego serca ?
Potrzeba przyjść do Pana Jezusa Chrystusa z wyznaniem swoich grzechów:
Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.” (1 list Jana 1:9)
A oczyszcza na Krew Pana Jezusa Chrystusa:
„...krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.” (1 Jana 1:7)
Kiedy już mamy oczyszczone serce jak je utrzymać w czystości?
To Duch Święty jest tym, który uświęca i utrzymuje serce człowieka w czystości. W 2 liście Apostoła do Tesaloniczan 2:13 mamy zapisane takie słowa:
My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca, i przez wiarę w prawdę.”
Kolejna rzecz to Słowo Boże. Autor psalmu 119 napisał:
W sercu moim przechowuję słowo twoje, Abym nie zgrzeszył przeciwko tobie.”
Bóg mówi: Niechaj słowa te, które Ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu.” (5 Mojż.6:6)
W taki sposób zachowasz swoje serce w czystości, gdy będziesz okazywał posłuszeństwo wypowiedzianemu przez Boga słowu, to znaczy posłuszeństwo Bogu. Nie wystarcza znać wersety Pisma Świętego na pamięć. Apostoł Paweł napisał:
Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie;” (Kol.3:16)
Można znać na pamięć całą Biblię i recytować wersety Pisma Świętego z pamięci, a wcale Słowo to nie musi zamieszkiwać nasze wnętrze (serce). Możemy znać intelektualnie Pismo Święte, lecz w sercu możemy być puści. Szatan też zna Pismo Święte, ale to Słowo Boże nie zamieszkuje w nim, bo kiedy Słowo Boga zamieszkuje w nas zmienia całe nasze życie, czyniąc nasze serca czystym. Nasze myśli świadczą o stanie naszego serca. Tak jak myślisz i to, co myślisz takim jesteś. Pan Jezus Chrystus powiedział:
Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli,…” (Ew.Marka 7:21)
Kaznodzieja Salomon w swoich przypowieściach napisał:
Jak w wodzie odbija się twarz, tak serce jest zwierciadłem człowieka.” (Przyp.Sal.27:19)
Jakim jesteś w sercu, takim jesteś naprawdę człowiekiem. Twoje myśli świadczą o Tobie jakim jesteś w sercu swym człowiekiem i dlatego Bóg wzywa:
Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia! (Przyp.Sal.4:23
Co daje nam czyste serce to:
KREW PANA JEZUSA CHRYSTUSA – 1Jana 1:7 , kiedy przychodzimy do Pana Jezusa Chrystusa z wyznaniem swoich grzechów.
DUCH ŚWIĘTY - 2 Tesal.2:13), kiedy poddajemy się Jego prowadzeniu i pozwalamy Mu działać w naszym życiu i prowadzić się przez Niego.
SŁOWO BOŻE - Ps.119:11, Kiedy przestrzegamy Bożych wskazówek w naszym życiu i kierujemy się Jego Świętą wolą zapisaną na kartach Pisma Świętego okazując w ten sposób posłuszeństwo Bogu zachowujemy w czystości swoje serce.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz