sobota, 17 września 2016

WIELE DRÓG PROWADZI DO JEDNEGO BOGA – Prawda czy fałsz?

Słyszałem kiedyś takie stwierdzenie, że wiele dróg prowadzi do  jednego Boga, ale prawda jest zupełnie inna. Do Boga jest tylko jedna i jedyna droga, która do Niego prowadzi a jest nią sam Pan JEZUS CHRYSTUS i nie ma innej drogi. W Ewangelii Jana 14:6 mamy zapisane słowa samego Pana Jezusa, które brzmią:
Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.”
To On jest jedyną drogą zbawienia przez którą dostajemy się do królestwa Bożego. Tylko w Chrystusie Jezusie jest nasze zbawienie:
I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.” (Dzieje Ap.4:12)Tylko JEZUS CHRYSTUS.
Żadna religia, żadna Maria czy inni święci, żaden Budda, Kriszna czy Mahomet lub Allah lecz tylko i wyłącznie JEZUS CHRYSTUS.
To On, JEZUS CHRYSTUS za nas oddał życie i dla nas w mocy Bożego Ducha wstał z martwych, abyśmy dzisiaj mieli z Nim społeczność.
Żadne nasze zasługi, nasze dobre uczynki nie prowadzą nas do Boga, lecz tylko i wyłącznie zasługi Pana Jezusa Chrystusa i poprzez Jego dobre uczynki, dzieło miłości poświęcenia się dla nas na krzyżu Golgoty.
Nie nasze religijne życie, sakramenty, uczestnictwo w nabożeństwach czy mszach, ale tylko miłość naszego Pana Jezusa Chrystusa do nas daje nam życie wieczne, zbawienie.
Nie nasze moralne, uczciwe, porządne życie daje nam zbawienie, lecz tylko i wyłącznie święte, moralne, uczciwe i porządne życie w 100% Pana Jezusa Chrystusa.
Pan Jezus Chrystus nie tylko jest drogą do Boga, czy zamieszkiwaniem Boga, ale jest samym Bogiem. W proroctwie Izajasza zapowiadającym narodzeniem się Jezusa jest napisane tak:
Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, BÓG Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.” (Izaj.9:5)
Jak widzimy Pan Jezus Chrystus nie tylko jest nazwany BOGIEM, ale jest także nazwany OJCEM tak więc Pan Jezus jest BOGIEM OJCEM.
Kolejne słowo mówiące o boskości Chrystusa w Ewangelii Jana:
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas,…” (Ew.Jana 1:1-3.14)
Również Tomasz, który miał przydomek niewiernego, czy niedowierzającego wyznaje Jezusa Chrystusa swoim Panem i Bogiem, a Pan Jezus Chrystus nie tylko nie zaprzecza, ale mówi do Tomasza:
Że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.” (Ew.Jana 20:29)
Także w listach apostolskich mamy mowę o tym, że Pan Jezus Chrystus jest Bogiem:
Chrystus według ciała; Ten jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki.” (Rzym.9:5)
On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości (Kol.1:18-19)
„…gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości.” (Kol.2:9)
lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość: Dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy twoich.” (Hebr.1:8-9)
Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.” (1 list Jana 5:20)
A więc jedynym naszym zbawieniem jest sam JEZUS CHRYSTUS przez Niego i w Nim mamy kontakt z Bogiem, bo On sam jest w pełni BOGIEM.
Polecam temat:  JEDYNA DROGA ZBAWIENIA

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz