piątek, 22 marca 2013

PRAWDZIWA RADOŚĆ

Różnego rodzaju imprezy, uciekanie się w alkohol, czy narkotyki jest spowodowane tym, że człowiek ma  ma pustkę i stara się ją wypełnić. Każdy człowiek chce być szczęśliwy i radosny, cieszyć się życiem i wiele osób z tego powodu uczęszcza i bierze i bierze udział różnego rodzaju uciech tego świata lubiąc imprezować i bawić się i to oznacza, że nie jest w pełni szczęśliwy i mieć odrobinę radości. Prawda jest taka, że jest różnica pomiędzy wesołością a radością. Wesołość pozory radości na zasadzie clowna w cyrku, który maluje uśmiech na swojej twarzy, przybiera różnego rodzaju maski, które mają wyrażać radość, ale tak naprawdę to są udawanego radości aktorstwa, który jest nieprawdziwy, dający fałszywy obraz pozornej radości. Wesołość, którą właśnie ten świat i właśnie owi komicy muszą ubierać maski by rozśmieszyć innych, ponieważ nie potrafią z siebie wykrzesać radości rozweselając innych. Wesołość wynika z tego doczesnego świata, a prawdziwa, szczera i naturalna radość wynika z jedynie prawdziwie istniejącego Boga, czyli wynikający z wiary w Boga i Pana Jezusa Chrystusa Chrystusa i pełnego zaufania Jemu. Osoba która świadomie powierzyła swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi wie w kogo dłoniach jest jej życie. Zgodnie z Psalmem 31:16: „W ręku twoim są losy moje,…” i związku z tym człowiek ma pokój w sercu wynikający ze świadomości tego, jak cudownym jest Ten, w którego rękach jest moje życie: „Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej.” (Ew.Jana 10:28). Związku z tym mogę mieć poczucie bezpieczeństwa: „Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie.” (Rzym.8:1). Świadomość, że należę do Pana Jezusa Chrystusa powinna wzbudzać w moim sercu radość z tego, że Jezus Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem. Tego typu radość jest niezależna od sytuacji i okoliczności, które nas otaczają: „Zaiste, drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron. Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła.Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia.” (Hab.3:17-18). To Boży Duch Święty jest tego sprawcą, kiedy pozwalamy Mu w naszym życiu rządzić i nas prowadzić i nam przewodzić: „Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi.” (Rzym.8:14). Gdy Chrystus Pan jest naszym Bogiem.  W księdze Izajasza 61:10 jest napisane:  „Bardzo się będę radował z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblókł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości jak oblubieńca, który wkłada zawój jak kapłan, i jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty.” Bóg jest radością i źródłem radości. Kiedy uznajemy Jezusa Chrystusa swoim  Panem i Zbawicielem, zostajemy przeniesieni z królestwa ciemności do królestwa światłości, z pod władzy szatana pod władzę Boga i Ojca. Z potępienia do wiecznego zbawienia. Wyzwolony z mocy zła pod panowanie mocy dobra, którym jest sam Bóg, Boży Duch Święty.
„radość z Pana jest waszą ostoją.” - (Neh.8:10).
„Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się, dla was zaś jest to zabezpieczeniem.” - (Filip.3:1)
„Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się. „ – (Filip.4:4)
Kiedy wróciło 72 uczniów z pracy na niwie Pańskiej pełni ekscytacji i radości z tego, iż demony są im podległe i ich słuchają, Pan Jezus Chrystus zwrócił im uwagę, że nie to powinno być podstawą ich radości i kieruje ich do tego co powinno być fundamentem ich radości: „Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe, radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane.” -(Ew.Łuk.10:20).  Radość ze zbawienia Bożego w Panu Jezusie Chrystusie – (Dzieje Ap.4:12). Bóg powiada w liście Apostoła Pawła do Rzymian 8:15-16: „Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze!Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy.” oraz list do Rzymian 8:38-39:„Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.”
„Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota.To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny.” ( 1 list Jana 5:12-13).
Z Bogiem mamy wspaniałą perspektywę przyszłości już dziś i gwarancję wieczności w królestwie swoim daje nam nasz ukochany Ojciec Bóg. Zwróćmy uwagę na powyższy werset, gdzie jest napisane „macie” a nie gdzie „będziecie mieli”. Ten żywot wieczny, zbawienie naszych dusz jest tylko i wyłącznie w Panu JEZUSIE CHRYSTUSIE i nie ma innego zbawienia, nam darowanego po za Nim. Uczyniwszy ten krok wiary w kierunku Boga i mając świadomość naszej podejmowanej decyzji oddania swego życia pod panowanie JEZUSA CHRYSTUSA możemy doświadczać prawdziwej radości to, że nasze życie jest najlepszych rękach i On, Pan i Bóg nasz, JEZUS CHRYSTUS dał zbawienie wieczne. Gdy Pan JEZUS CHRYSTUS będzie nie tylko gościem w twoim sercu, ale Panem i Władcą zasiadającym na tronie chwały twego serca, będziesz doświadczał pokoju i radości bez względu na okoliczności i sytuacje w twoim życiu jakie przeżywasz, bowiem i nad tym Chrystus Pan ma swoją kontrolę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz