czwartek, 25 lutego 2016

SŁOWO BOŻE A INTERPRETACJA

Niedobrze jest kiedy ludzka interpretacja Słowa Boże staje się wykładnią naszej wiary zamiast samego Słowa Bożego zapisanego na stronicach Pisma Świętego przez Bożego Ducha Świętego. Dziś interpretacja Pisma Świętego staje się ważniejsza od samego Pisma Świętego, jako Bożego Słowa, przekazu Bożej woli dla człowieka. Liczy się bardziej zdanie człowieka i jego zrozumienie tego co mówi Bóg niż bezpośrednio słowo od samego Boga. Pozwolę sobie podać przykład kiedy interpretacja ludzka góruje nad Słowem Boga. W 1 liście do Tymoteusza 2:1-2 mamy taki nakaz Boży:
Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości.”
Niedawno w internecie spotkałem się z taką interpretacją tego tekstu podaną przez notabene osobę wierzącą, że apostoł Paweł napisał te słowa dlatego, ponieważ w tym okresie lud nie mógł wybierać w wyborach demokratycznych swoich przywódców i nie miał wpływu na to, kto rządzi nad nim. To jedna z interpretacji autorstwa człowieka słów samego Boga. Kolejnym przykładem jest tekst słowa z Ewangelii Marka 16:16 wypowiedzianego przez samego Pana Jezusa Chrystusa:
Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.
Z kolei w księdze Dziejów Apostolskich 2:38 mamy zapisane takie słowa:
Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego.”
Ludzka interpretacja tego Bożego słowa doprowadziła do tego, że w niektórych kościołach chrzci się niczego nieświadome dziecko, niemowlę, i tak wskutek ludzkiej interpretacji Boże Słowo zostało przekręcone. I tak Boże Słowo zostało uchylone przez ludzką interpretację, prawdziwe znaczenie słów Boga zostało wypaczone. Pan Jezus Chrystus powiedział:
Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. I mówił im: Chytrze uchylacie przykazanie Boże, aby naukę swoją zachować. (Ew.Marka 7-8)
Ale szerzej na ten temat można poczytać w artykule pt.: TRADYCJA A SŁOWO BOŻEna który zapraszam. Wracając do tego tematu, a szczegółowiej do powyższych fragmentów Pisma Świętego z Ewangelii Marka 16:16 oraz Dziejów Apostolskich 2:38 tłumaczenie, a raczej interpretacja tych tekstów Biblii przez zwolenników chrztu dzieci, z którymi opiniami dano mi się spotkać osobiście jest to, że chrzczono dorosłe osoby, ponieważ chrześcijaństwo dopiero co się rozpoczynało i według ich argumentacji nie zdążono jeszcze ich ochrzcić, ale później już praktykowano chrzest dzieci, niemowląt według teorii tej grupy ludzi, i argumentują to wyrwanymi z całości kontekstu Pisma Świętego takimi tekstami jak zapisany w księdze Dziejów Apostolskich 2:39:
„…Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła.”
Powołując się na słowo znajdujące się w tym tekście, które brzmi dzieci. Ale tekst trzeba czytać w całości. Zobaczmy co jest napisane we wcześniej wersecie 38:
Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić …”
A więc chrzest musi poprzedzać upamiętanie-(Dz.Ap.2:38) i wiara-(Ew.Marka 16:16).
Kolejnym argumentem, którym posługują się na poparcie swoich teorii jest fragment z Dziejów Apostolskich 16:33:
Tejże godziny w nocy zabrał ich ze sobą, obmył ich rany, i zaraz został ochrzczony on i wszyscy jego domownicy.”
W słowie domownicy dopatrują się także dzieci, lecz w tym tekście nie ma o tym mowy. Można by mnożyć przykładów jak ludzka interpretacja wykrzywia Boże Słowo, a nawet wypiera Go zajmując jego miejsce i zwodząc w ten sposób wielu nawet szczerze wierzących osób. Oto mamy dowód na to, że kościół idący z duchem czasów pogubił wiele darów oraz mocy Bożej a także utracił wiele Bożego błogosławieństwa a to dlatego, że zamiast iść z Bożym Duchem Świętym, kościół poszedł za duchem czasów XXI wieku i tak zagubił się tracąc z oczu Boże prowadzenie.
Czytajmy Biblię-Pismo Święte w całości kontekstu biorąc pod uwagę tekst poprzedzający oraz też znajdujący się po nim. W jakich okolicznościach został zapisany i wersety znajdujące się przed i po nim w całości rozdziału i całej Biblii. Nie wyrywając fragmentu z kontekstu, lecz mieć w pamięci całość Pisma Świętego. A nade wszystko czytajmy Pismo Święte w modlitwie w sercu i na ustach prosząc Ducha Świętego o zrozumienie tego co nam chce przekazać w Swoim słowie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz