piątek, 9 listopada 2012

POWRÓT DO ŹRÓDŁA

Kościół musi powrócić do źródla, do korzeni, bowiem idąc przez wieki pogubił wiele rzeczy, dary Ducha Świętego zapisane w 1 liście do Koryntian 12:7-11, oraz owoce Ducha Świętego – Gal.5:22-23. Tak jak rodzice wracając z Jerozolimy myśleli, że Jezus pośród nich uszli tak dzień drogi i gdy się zorientowali, że nie ma w tym orszaku powracających śród podróżnych krewnych zawrócili spowrotem do Jerozolimy i tam Go znaleźli w świątyni. Możemy o tym zdarzeniu czytać w Ewangelli Łukasza 2:46. Im dalej woda od źródła płynie, tym staje się bardziej mętna i zanieczyszczona i do tego właśnie jeszcze ludzie ją zanieczyszczają różnymi rzeczami  i w konsekwencji czego jest skażona i zatruta, niezdatna do picia poprzez ścieki, śmieci itp. W Psalmie 1:4 jest napisane: Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, Wydające swój owoc we właściwym czasie, Którego liść nie więdnie,…” Aby drzewo mogło być zdrowe i wydawać dobre i zdrowe owoce, ważne jest nad jaką wodą jest zasadzone, czy przy źródle, gdzie jest czysta i zdrowa woda, gdzie strumień jest czysty, czy w miejscu z dala od źródła tegoż zdrowego strumienia, źródła wody z której wypływa niczym niezamącona woda życia? Pan JEZUS CHRYSTUS powiedział takie słowa: Każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie ale kto napije się wody, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu.” (Ew.Jana 4:13-14)Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije.Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej.” (Ew.Jana 7:37-38). Tak jak rodzice Jezusa myśleli, że jest pośród nich tak i kościół podobnie dzisiaj idąc przez tysiąclecia myśli, że Pan Jezus jest wśród nich i niepostrzegł, że gdzieś zgubił Pana Jezusa Chrystusa i tak jak w 2 liście Jana w wersecie 9(a)jest napisane: Kto się za daleko zapędza…Tak i dziś kościół za daleko się zapędził. Bóg wyraźnie mówi: ” „:  w 2 liście Jana 9 Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej (Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa), ten ma i Ojca, i Syna.” Kościół zapędzając się dalej pogubił nauki Chrystusa inne niezgodne rzeczy ze Słowem Bożym  przyjmując różnego rodzaju śmieci i ścieki, które skażają wodę i staje się zatruta i ludzie czerpiąc taką wodę i pojąc się nią stają się również zatruci i w konsekwencji czego chorują i grozi im nawet śmierć. A więc trzeba wrócić do korzeni, do źródła, do Pana Jezusa Chrystusa. Pan JEZUS CHRYSTUS mówi: Ja mu dam darmo wodę żywota” -(Ew.Jana 4:13-14) a w Ewangelii Jana 7:37-38„Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije.”  „Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej.” On, Pan JEZUS CHRYSTUS jest tym źródłem i do Niego i Jego słowa mamy wrócić i Jego słów ewangelii przestrzegać, będąc posłuszni Panu Jezusowi Chrystusowi budując swoją wiarę i życie na Chrystusie Jezusie naszym Panu Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na nim,…” (Kolosan 2:6-7a). Nie do nauk apostołów mamy powrócić, ale do nauk Pana Jezusa Chrystusa. Apostołowie byli tymi, którzy głosili Jego(JEZUSA CHRYSTUSA) słowo.  Kościół Dziejów Apostolskich, to kościół, który był zbudowany na Chrystusie, na Jego Ewangelii na fundamencie słów Pana Jezusa Chrystusa i dlatego na ten kościół zstąpił Boży Duch Święty bo był ugruntowany na Chrystusie i fundamentem wiary i życia kościoła były słowa których nauczał Pan Jezus Chrystus. W takim kościele Bóg się uwielbia i odbiera sobie chwałę i dlatego też Święty Boży Duch spoczął na tym kościele jako święta Boża obecność, jako Święty BÓG.  Oczekujemy przebudzenia i tak jak od kościoła rozpocznie się sąd Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego;( 1 Piotra 4:17a)  „Wybijcie do nogi starców, młodzieńców i panny, dzieci i kobiety, lecz tych wszystkich, którzy mają na sobie znak, nie dotykajcie! A rozpocznijcie od mojej świątyni! I rozpoczęli od starszych mężów, którzy byli przed przybytkiem.” (Ezech.9:6) tak iod kościoła ma się rozpocząć przebudzenie – 2 Księga Kronik 7:14 „...ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić, i szukać mojego oblicza, i odwrócą się od swoich złych dróg, to Ja wysłucham z niebios, i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię.”
- UKORZENIE  SIĘ PRZED BOGIEM
- MODLITWA, WOŁANIE DO BOGA
- SZUKANIE BOŻEGO OBLICZA
- ODWRÓCENIE SIĘ OD SWOICH ZŁYCH DRÓG I ZAWRÓCENIE W KIERUNKU BOGA.
To są słowa skierowane do ludzi, którzy uważają się za narodzonych na nowo z Bożego Ducha i wierzących w Boga i kochających Pana Jezusa Chrystusa i jeżeli my, którzy za takowych uchodzimy i nawet  takimi jesteśmy to jeżeli uczynimy te cztery kroki względem Boga, to Bóg uczyni pewne kroki względem nas:
- WYSŁUCHA NAS
- ODPUŚCI GRZECHY
- PRZYJDZIE Z UZDROWIENIEM
Słowa z księgi Objawienia Jana (zwanej też Apokalipsą) 3:20 Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.” są kierowane do wierzących w Chrytusa, do kościoła zboru Pańskiego, którzy myślą, że wszystko jest w porządku, iż Chrystus jest wśród nich, tymczasem Chrystus był na zewnątrz, gdzieś zgubili Chrystusa, trzeba więc wrócić do Chrystusa spowrotem. Otwórz się na Jego Ducha Świętego i wróć doń!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz