poniedziałek, 27 czerwca 2016

JEZUS CHRYSTUS – JAKO SŁOWO BOŻE- FUNDAMENT NASZEJ WIARY

Bóg mówi: Wszystko, co ja wam powiedziałem, starannie wypełniajcie. Nic do tego nie będziesz dodawał ani niczego od tego nie ujmiesz. Jeśliby powstał pośród ciebie prorok albo ten, kto ma sny, i zapowiedziałby ci znak albo cud, i potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział, i namawiałby cię: Pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz, i służmy im, to nie usłuchasz słów tego proroka ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej. Za Panem, waszym Bogiem, pójdziecie i jego będziecie się bać, i jego przykazań przestrzegać. Jego głosu będziecie słuchać, jemu będziecie służyć i jego się trzymać (5 Mojż.13:1-5)
W powyższym tekście mamy napisane, że mamy trzymać się tego co mówi do nas Bóg. Fundamentem naszej wiary winno być PISMO ŚWIĘTE tak jak ono przez Boga zostało zapisane. Tak też wiernie powinno być przestrzegane. W tym fragmencie też zapisane mamy takie słowa:Jeśliby powstał pośród ciebie prorok albo ten, kto ma sny, i zapowiedziałby ci znak albo cud, i potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział,…”. A więc jest możliwość, że pojawi się taki, tego typu człowiek i myślę, że i dziś już tacy istnieją i to w chrześcijaństwie. Prawdą jest, że Bóg dziś czyni znaki i cuda, uzdrawia chorych, uwalnia z niewoli zła, grzechu, demonów, z wszelkiego rodzaju związania. Pan JEZUS CHRYSTUS jest tym Bogiem czyniącym wszelkie te dobre rzeczy. Pan Jezus Chrystus zanurza, czyli chrzci w Duchu Świętym. To Duch Święty Pana Jezusa Chrystusa obdarza ludzi Bożych Swoimi darami – (1 Korynt.12:7-11). Bóg dziś działa, Jego dary nie przeminęły, On jest tym samym dzisiaj, jak był ponad dwa tysiące lat temu i takim pozostanie na zawsze. Jego Boska moc jest niezmienna - (Hebr.13:8). Dziś ludzie Chrystusa również mają różne dary od Ducha Świętego, jedni dar uzdrawiania, inni dar proroctwa czy jeszcze inne dary. To jest prawda Boża, który dziś powinna funkcjonować w kościele i wierzę, że funkcjonuje w kościele Pana Jezusa Chrystusa. Dziś przyjeżdżają różni kaznodzieje, ewangeliści w różne miejsca obdarowani darami Bożymi Ducha Świętego. Wtedy jest wszystko w porządku, kiedy to Bóg dokonuje przez nich Swojego dzieła, ale jednakże trzeba pamiętać, że to nie oni są źródłem tych cudów lecz B Ó G. Bóg też daje sny doświadczyłem też takiego czegoś, ale też są sny ponieważ się śpi to się wtedy śni, sen też zależy od tego jak w ciągu dnia się odżywiamy i czym przez cały dzień żyjemy i o czym myślimy i bywa tak, że się nam o tym śni, a bywa też tak, że szatan nas chce zaatakować przez sen, ale pamiętajmy jednak, że najważniejsze jest Słowo Boże. Żyjemy w takich czasach, kiedy też powstało wielu zwodzicieli podających za Boże sługi, namaszczonych przez Boga kaznodziei lecz rzeczywistość jest inna. Bóg nigdy nie czyni gwiazdora ze swojego sługi głoszącego Słowo Boże. Sługa Boży zawsze pozostaje sługą, a Bóg, który jest Panem pozostaje zawsze zostaje Panem, Bogiem Wszechmogącym. Tekst z 5 księgi Mojżeszowej 13:3 mówi: „...i potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział,…” Tak więc przychodzi człowiek i zaczyna Ci prorokować i mówić Ci sny, które miał odnośnie Ciebie i mało tego, to co mówił zaczyna się zgadzać i wypełniać w twoim życiu tak jak mówi ów człowiek. Mowa oczywiście tutaj jest o osobach w kręgach chrześcijańskich. I Ty zaczynasz jako wierząca osoba w Chrystusa kierować zdaniem i opinią tego człowieka i słowo tego wierzącego, brata czy siostry w Chrystusie staje się dla Ciebie wyrocznią twego życia i ten kaznodzieja staje się takim duchowym przewodnikiem i tutaj zagraża nam pewne niebezpieczeństwo, zamiast Biblia, czyli Pismo Święte jako SŁOWO BOŻE to zajmuje jego miejsce jakiś człowiek i ten człowiek staje się wyrocznią Bożą zamiast samego Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Ty będziesz absolutnie temu zaprzeczać twierdząc, ze człowiek ten jest posłany przez Boga, i że Bóg przez tego człowieka mówi. Ja wiem, że Bóg może mówić przez usta drugiego człowieka, ale nigdy ten człowiek nie jest Bogiem tylko ewentualnie używany przez Boga, lecz nigdy nie może zająć miejsca Boga w naszym życiu. Spójrzmy teraz na dalszą część tego 3 wersetu z 5 księgi Mojżeszowej, gdzie tak on brzmi: „…i namawiałby cię: Pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz, i służmy im,…” Oczywiście nikt nie przyjdzie i nie powie Ci pójdź za innym bogiem, nie będzie ci mówił oficjalnie i namawiał Cię od odejściach od Chrystusa by czcić kogoś lub coś innego, ani nie powie Ci „ja jestem bogiem” bo nawet jeśliby Ci ktoś tak powiedział nie uwierzysz i nie przyjmiesz tego, ale ten człowiek podstępem odwraca twoją uwagę z Chrystusa na siebie i Ty nawet będąc tego nieświadomy zaczynasz fascynować się człowiekiem zamiast Bogiem i zaczynasz uwielbiać człowieka zamiast Boga. W ten sposób chwałę należną tylko i wyłącznie Bogu lokuje się w człowieku i okrada się Boga z należnej tylko i wyłącznie Jemu chwały. Zauważmy na kogo wskazuje Duch Święty, co na ten temat mówi sam Pan Jezus Chrystus:
„On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi.” (Ew.Jana 16:14)
Duch Święty tutaj nie tylko wskazuje, ale UWIELBIA. Kogo uwielbia? UWIELBIA samego Pana Jezusa Chrystusa.
Dary Ducha Świętego, które człowiek posiada nie są własnością tego człowieka, lecz Bożego Ducha Świętego i one tak jak Duch Święty wskazuje wzrok na BOGA i całą koncentracje człowieka. Człowiek, który posiada dary Ducha Świętego i jest używany przez Boga nigdy nie będzie chciałby być w centrum uwielbienia, chwały lecz zawsze będzie wskazywał na CHRYSTUSA i to On Pan Jezus Chrystus będzie tym na którego będzie ludziom wskazywał sam pozostając w Jego cieniu jako sługa Boży. Nawet Boże dzieła, cuda i znaki, dary Ducha Świętego nie mogą być w centrum naszego uwielbienia, czy obiektem naszej fascynacji, lecz sam BÓG, dawca wszelkich darów i źródło wszelkich znaków i cudów. Niech nikt i nic nie przysłoni nam osoby Pana naszego i Zbawiciela JEZUSA CHRYSTUSA to On ma być tym najważniejszym, centrum naszego życia. W Ewangelii Jana 1:1-3.14 czytamy:
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas,…”
Tym Słowem BOŻYM jest sam Pan Jezus Chrystus przez którego przemiał sam Bóg Ojciec - (Hebr.1:2) i jeżeli On będzie centrum naszego życia i obiektem naszego uwielbienia to wtedy będziemy wykonywać to co Bóg w Swoim Słowie do nas mówi i będziemy posłuszni temu, co Bóg do nas mówi i wszystko będziemy konfrontować czy zgadzać się z tym co jest napisane w Piśmie Świętym, a to, co jest niezgodne, sprzeczne z nauką Pisma Świętego będziemy odrzucać, a przyjmować tylko to, co jest zgodne ze Słowem Bożym. a to co jest zgodne ze Słowem Bożym pochodzi od Boga i jest z Jego Świętego Ducha. Posłuchajmy a raczej poczytajmy co dalej mówi ten tekst Pisma Świętego:
Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej. Za Panem, waszym Bogiem, pójdziecie i jego będziecie się bać, i jego przykazań przestrzegać. Jego głosu będziecie słuchać, jemu będziecie służyć i jego się trzymać.” (5 Mojż.5:4-5)
Oto Pan Bóg wystawia nas na próbę, aby sprawdzić czy naprawdę jesteśmy Jemu wierni czy też pójdziemy za każdym powiewem nauki jak mówi apostoł Paweł:
„Abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzący na bezdroża błędu,lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest Głową, w CHRYSTUSA,…” (List do Efezjan 4:14-15)
W liście apostoła Pawła do Kolosan 2:8-10 Pan Bóg mówi:
„Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na CHRYSTUSIE;gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności.”
Kiedy apostoł Paweł przybył do Berei i tam głosił wierzący ludzie zamieszkujący te okolice nawet apostoła Pawła sprawdzali czy to co mówi jest zgodne z tym co jest zapisane w słowie BOGA:
” Bracia zaś wyprawili zaraz w nocy Pawła i Sylasa do Berei; ci, gdy tam przybyli, udali się do synagogi Żydów, którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice; przyjęli oni Słowo z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się rzeczy mają.” (Dzieje Ap.17:10-11)
Słowo „badali” w języku oryginalnym Nowego Testamentu brzmi ” ανακρινοντες’ czyli „anakrinontes” lub „anacrino” można tłumaczyć jako „dokładnie badali” „uważnie roztrząsali „dokładnie przesiewali” I my również mamy być takimi, którzy rozważają dogłębnie Słowo Boże, Pismo Święte, studiują je dokładnie. I my mamy być tacy jak bereiczycy, którzy zanurzają się w Bożym Słowie, studiują i dogłębnie rozważają Biblię i wszystko sprawdzają i wszelkie niezgodności z tym co uczy Bóg odrzucają, a przyjmują. Niech tylko BÓG i Jego Słowo zapisane na stronach Pisma Świętego będzie wytycznym w naszym życiu i fundamentem naszej wiary.


Polecam również artykuł: ZWIEDZENIE

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz