niedziela, 16 grudnia 2018

CHRYSTUS JEST WIECZNY

CZY WIESZ, ŻE PAN JEZUS CHRYSTUS JEST BOGIEM ?

Ewangelii Jana 1:1 Syn Boży jest nazywany Bogiem: „  Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas,… (Ew.Jana 1:1-4.14 ) . 
W liście do Hebrajczyków 1:8 Bóg Ojciec mówi o synu jako o Bogu ” lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego.”  W księdze proroka Izajasza 9:5 jest napisane:” Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. ”   W 1 liście Jana 5:20 pisze: ” Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. „  A w liście do Rzymian 9:5 czytamy: ” …do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała; Ten jest ponad wszystkim ,Bóg błogosławiony na wieki. Amen. „
 Pan Jezus Chrystus odpowiada Filipowi:” Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca; jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca? „  A w Ewangelii Jana 10:30 Pan Jezus Chrystus mówi: Ja i Ojciec jedno jesteśmy.  W innym miejscu Słowa Bożego o Panu Jezusie Chrystusie  czytamy:  ” … upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości ( Kolosan 1:19 )    ” …w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości „  ( Kolosan 2:9 )

A więc, jeżeli nasz Pan Jezus Chrystus jest Bogiem to On nie ma początku, ani końca swego istnienia, a raczej to od Niego bierze początek wszelkie istnienie: 
"Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko." (Dzieje 
Ap.17:24-25) 
W liście do Hebrajczyków 7:1-3 mamy zapisane takie słowa:
"Ten to Melchisedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, pobłogosławił mu, Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw król sprawiedliwości, następnie zaś król Salemu, to jest król pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze."

Co znaczy co do Pana Jezusa określenie "Syn Boży" zapraszam do artykułu pt.: 

Pragnę tylko pokrótce pokazać udział Osoby Pana Jezusa Chrystusa w osobach żyjących za czasów Starego Testamentu.

Apostoł Paweł  napisało narodzie izraelskim Starego Testamentu takie słowa:

" A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu, i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, i wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus." ( 1 Korynt.10:1-4)

O Mojżeszu z kolei Pismo Święte powiada:

"Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki faraona,  i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu; skierował bowiem oczy na zapłatę. " (Hebr.11:24-26)

To tylko niektóre fragmenty z całości Pisma Świętego o Bożych ludziach Starego Testamentu, którzy mieli styczność z Panem Jezusem Chrystusem. Można by jeszcze wiele innych przykładów.
Przez Chrystusa, w Chrystusie i dla Chrystusa został stworzony ten świat. I wszelkie dobro pochodzi od Pana Jezusa Chrystusa.
Tak więc Chrystus nie został stworzony, ale sam jest Stwórcą. Chrystus nie ma początku swego w Betlejem judzkim. ale istniał od zawsze, Chrystus jest Wieczny, lecz tam w Betlejem przyjął postać człowieka. Bóg objawił swoje prawdziwe Imię a ono brzmi: JEZUS czyli BÓG ZBAWICIEL. Mesjasz - CHRYSTUS nie zwykły, szczególny człowiek pomazaniec Pański, namaszczony przez Bożego Świętego Ducha, obecny w fizycznym ciele Bóg dla odkupienia człowieka z jego grzechów i win.
Drogi czytelniku Wigilia Bożego narodzenia to nie jest początek zaistnienia Chrystusa, jakoby Bóg Ojciec w tym dniu Go stworzył, ale to Bóg jako Ojciec przyszedł osobiście zbawić nas grzeszników, ponieważ w ciele człowieka pojawił się grzech na ziemi i w tym też ciele powienien zostać osądzony o czym wspomina Apostoł Paweł w liście do Rzymian:

"On (BÓG) to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla [usunięcia] grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech,..."  (Rzym. 8:3 ) Tłumaczenie według Biblii Tysiąclecia.

Kontynuując dalej ten temat polecam takie artykuły jak:

"PREEGZYSTENCJA CHRYSTUSA

 

"BÓG JEST JEDEN"


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz