wtorek, 5 czerwca 2007

SŁOWO BOŻE

1. Poznanie Słowa, wytrwanie w Słowie Bożym jest fundamentem wiary. Ew. Jana 8:31-32-” Jeżeli
wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a  prawda was
wyswobodzi „. 
Słowo Boże jest prawdą-Ps.119:160. Ew.Łuk.24:27

2. Słowo Boże jest natchnionym, świętym i żywym Słowem  objawiającego się Boga. Zapis
objawienia Bożego jest w Biblii.- 2Tym.3:16-17. Autorytet Słowa Bożego jest niepodważalny -
Pismo nie może być naruszone. 2 Piotra 1:20-21. Ps.119:89. Ew.Mat.24:35. Obj.22:18-19

3. Słowo Boże mówi głównie o istocie Boga, Jego cechach, woli i działaniu. Słowo naucza kim jest
Bóg, Jezus Chrystus, Duch Święty oraz kim jako chrześcijanie  jesteśmy w oczach  Bożych.
2Kron.29:10-12

4. Słowo Boże jest pokarmem dla ducha nowego człowieka i nowa natura potrzebuje i domaga
się tego pokarmu. Słowo Boże jest bogate i różnorodne, zawiera pokarm dla każdego stopnia
duchowego rozwoju. Ew.Mat.4:4. 1 Piotr 2:2.  Hebr. 5:12-14. Jer. 15:16.  Przez codzienne
czytanie i studiowanie osobowość człowieka ulega zmianom na obraz Chrystusa.
5. Słowo Boże naucza na każdy temat potrzebny w życiu człowieka. Zawiera odpowiedźna
każdy problem ludzki i wskazuje drogę wyjścia z problemów. Ps.19:8-11. Ps.16:7-11. Ps.15

6. Biblia mówi o grzechu człowieka i konsekwencjach niepokutującego grzesznika, przedstawia
drogę zbawienia w Chrystusie, a także naucza w co mamy wierzyć i jak żyć w wierze. Mich.6:8.
Kazn.12:13-14. Joz.1:8
7. Słowo Boże jest lustrem mojego stanu duchowego z Bożej perspektywy. Kiedyczytasz Biblię,
ona czyta ciebie. Jak 1:21-25. Lustro osłania to co negatywne, brudy i to co pozytywne. Bóg
chce byś był wykonawcą Jego Słowa, ponieważ wtedy może Cię błogosławić Ew.Łuk.11:28
8. Słowo Boże daje autorytet i moc nad grzechem i szatanem. Ps.119:11 Aby uniknąć grzechu
musimy stosować w życiu kryteria wyznaczone przez Słowo 1 Korynt. 10:31. Kol.3:17.
Obj.12:11

9. Słowo Boże jest mieczem Ducha, którym zwalczać możemy wroga. Efez.6:10-17.
1 list Jana 2:14. Ozeasza 4:6 Źródłem siły do zwycięstwa jest znajomość Słowa.

10. Słowo Boże oczyszcza i uświęca. Efez.5:25-27. Ps.19:15 Bóg udzielił nam wszystkiego,
abyśmy stali się uczestnikami Jego uświęconej natury. Uświęcenie jest przez wiarę  w
obietnice Słowa Bożego. 2 Piotra 1:3-4

11. Słowo Boże jest sędzią . Ew.Jana 12:47-48. Ew. Jana 5:24. Izaj. 66:2
12. Słowo Boże daje mądrość – jest naszą mądrością od Boga. 2 Tym.3:15. Ps.119:98-99.
1 Korynt.1:30. Przyp.Salomona 4:10-12 Słowo Boże pomaga nam podejmować decyzje.
Ps.119:105

13. Słowo Boże ochrania nas przed wpływem błędnych nauk. Kol.2:8. 1 Tym.4 i 6
14. Słowo Boże wzrasta i przynosi owoc na dobrej glebie. Ew. Mar.4:20. Dz.Ap.6:7. 12:24
15. Słowo Boże zapewnia ciału siłę i fizyczną kondycję. Ps.107:17-20. Izaj.55:7.
Przyp.Salomona 4:20-22. Słowo jest życiem. 5 Mojż.32:45-47

16. Pan Jezus używał Słowo Boże. Ew.Mat.4:1-10. Ew.Mat.22:31-32
17. Słowo Boże wykonuje zawsze wolę Bożą . Izaj.55:11. Jer.1:12. Ezech.12:23-28. Joz.23:14
18. Słowo Boże rodzi wiarę przez uważne słuchanie i przyjmowanie. Ew.Łuk.1:38.
Wiara jest pierwszym rezultatem działania Słowa. 1 Kron.17:23. Hebr.11:6
Człowiek zakorzeniony w Słowie posiada wiarę. kto żyje w Slowie, w nim będzie Słowo żyć.
Ps. 1. Joz.1:8. Neh.8:8.Hebr.4:2

19. Słowo Boże działa w ludziach zdecydowanych odrzucić zło i przyjmujących Słowo. Ew.Jana 6:33
1 Tesal.2:13. Jak.1:21. 1 Piotr 2:1-2. Ps.25:8-14

20. Słowo Boże odkrywa naturę i charakter ludzi. Hebr.4:12-zdolne osądzić. Słowo dzieli ludzi na
dwie grupy, tych, którzy przyjmują i wykonują i tych, którzy je odrzucają. Ew.Mar.7:13.
Dz.Ap.2:41. Dz.Ap.13:48-50. Dz.Ap.17:11

21. Bóg Duch Święty jest najlepszym nauczycielem i wykładowcą Słowa. Ew.Jana 14:26.
Ew.Jana 16:13. Ew.Jana 14:16-17. Efez.1:17-18. Ew.Łuk.24:45

22. Słowo Boże odnawia nasz umysł, oświeca i naucza. Rzym.12:1-3. Kol.3:16.
Ps.11914-20.97-105.130. Kol.3:1-2. Obj.1:3. Filip.4:8-9

23. Umysł tworzy to co mówią usta. Jeśli potrafię kontrolować swój umysł, to także potrafię
panować nad swoimi ustami. Ew.Mat.15:18-19. Ps.19:15

Wytrwanie w słowie w praktyce wygląda w ten sposób, że pomimo różnych okoliczności, sytuacji, przeżyć, chrześcijanin kieruje się słowem, myśli o tym co Słowo mówi, żyje według słowa, wypowiada słowo

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz