piątek, 2 listopada 2012

CHRZEST WODNY

Pragnę poruszyć temat chrztu wodnego zwanego też chrztem wiary, gdyż jest to temat bardzo ważny. Spójrzmy jaki jest BOŻY NAKAZ: Pan Jezus Chrystus mówi: Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.” (Ew.Marka 16:16). Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcićw imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego.”Zobaczmy jak pierwszy kościół był temu BOŻEMU NAKAZOWI POSŁUSZNY (czyli ci, którzy powierzyli swoje życie Chrystusowi, przyjmując Go do swojego serca, jako swego Zbawiciela i Pana) Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz.” (Dz.Ap.2:41). Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić, zarówno mężczyźni, jak i niewiasty.”(Dz.Ap.8:12). A anioł Pański rzekł do Filipa, mówiąc: Wstań i idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. I powstawszy, poszedł. A oto Etiopczyk, eunuch, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami, a przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić, powracał, a siedząc na swoim wozie, czytał proroka Izajasza. I rzekł Duch Filipowi: Podejdź i przyłącz się do tego wozu. A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza, i rzekł: Czy rozumiesz to, co czytasz? Ten zaś powiedział: Jakżebym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył? I poprosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce. A ustęp Pisma, który czytał, był ten: Jak owca na rzeź był prowadzony I jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, Tak nie otwiera ust swoich; W poniżeniu jego wyjęty został spod prawa, O jego rodzie któż opowie? Bo życie jego z ziemi zgładzone zostaje. Wtedy eunuch odezwał się do Filipa i rzekł: Proszę cię, o kim to prorok mówi? O sobie samym, czy też o kim innym? A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu Pisma. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: Oto woda; cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś powiedział mu: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając, rzekł: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody, i ochrzcił go.”(Dz.Ap.8:36-39)
A Kryspus, przełożony synagogi, uwierzył w Pana wraz z całym swoim domem, także wielu z Koryntian, którzy słuchali, uwierzyło i przyjmowało chrzest.”(Dz.Ap.18:8). Spójrzmy na słowa Pana Jezusa Chrystusa: Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.”(Ew.Marka 16:16) oraz Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. (Dz.Ap.2:38) Kto uwierzy oraz Upamiętajcie się Zauważmy,że kiedy Eunuch  zapytał Filipa cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony?”Filip odpowiedział eunuchowi: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz.”Czy niemowlę może się upamiętać, albo uwierzyć? oczywiście, że nie, Słowo Boże wyraźnie mówi, że najpierw UPAMIĘTANIE i WIARA później chrzest. Słowo Pańskie w sposób jasny i wyraźny się wypowiada: upamiętajcie się i wierzcie ewangelii.” i to nie tylko,że wierzyć, ale wierzyć Ewangelii i to Ewangelii Pana naszego i Zbawiciela JEZUSA CHRYSTUSA

JAKIE MA ZNACZENIE CHRZEST, CZY JEST I CO ON OZNACZA?


Nam się kojarzy słowo „chrzest” z byciem chrześcijaninem, iż rzekomo słowo „chrześcijanin” pochodzi od słowa „chrzest” czyli od chrztu, nic bardziej mylnego, bowiem słowo „chrzest” oznacza zupełnie coś innego od greckiego słowa „baptizo” oznacza „zanurzenie” Kościół rzymskokatolicki w swoich przypisach poniżej w Biblii Tysiąclecia dopisał do fragmentu Listu do Rzymian 6:3-4 komentarz,że pierwotne chrzczono na samym początku poprzez poprzez zanurzenie w wodzie. To jest prawda bo chrzest jest symbolem śmierci starego człowieka oraz pogrzebu i zmartwychwstania nowego człowieka w Panu Jezusie Chrystusie. W Piśmie Świętym w przekładzie Biblii 1000-Lecia oddaje to tak ten tekst listu do Rzymian 6:3-4: Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć?Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca.”
W liście do Kolosan 2:12 czytamy: Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych.”( tutaj już przekład Biblii warszawskiej zwanej popularnie „brytyjką” )
„Pogrzebanie starego człowieka i wzbudzenie nowego człowieka, ale by mogło ciało zostać pogrzebane musi najpierw nastąpić jego śmierć Umarłszy bowiem, dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga.Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” (List do Rzymian 6:10-11 )
Chrzest jest zewnętrznym wyrazem wewnętrznej przemiany,która się dokonała we mnie poprzez duchowe przeżycie nowego narodzenia, że skończyłem ze starym życiem bez Boga i rozpocząłem nowe życie z  moim  Zbawicielem Jezusem Chrystusem.
W 1 liście do Koryntian 10:1-2 zapisane są takie słowa:
A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu,…”
Chrzest w Mojżesza to pewnego rodzaju uznanie Jego osoby i autorytetu oraz władzy. Utożsamianie się z nim i w nim.
Słowo Boże powiada:
Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa.” (List do Galacjan 3:27)
Zanurzenie jest obrazem człowieka, który umarł dla grzechu a wynurzenie oznacza człowieka, który przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa w duchu został wzbudzony przez moc Bożą do nowego życia i prowadzi nowe życie w Panu Jezusie Chrystusie dla chwały Bożej.
Izrael przeszedł cało i bezpiecznie a zło, które ich ścigało (wojsko egipskie) zostało zatopione w morzu.
Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest osiem dusz, ocalało przez wodę…”(1 list Piotra 3:18-20).
Świat grzeszny (grzech) zalany wodą zginął. Ocalony został jako człowiek sprawiedliwy Noe wraz ze swoją rodziną.
Przez chrzest ogłaszasz, że skończyłeś z życiem grzesznym, bez Boga a rozpocząłeś nowe, z Panem Jezusem Chrystusem. Oczywiście  chrzest nie jest sam w sobie zerwaniem z grzechem, ale oświadczasz, że skończyłeś  wcześniej (mające miejsce przed chrztem) z życiem niezależnym od Boga a rozpocząłeś nowe z Panem JEZUSEM CHRYSTUSEM i pod Jego panowaniem.
POWODY PRZYJĘCIA CHRZTUEw.Łuk.3:7-14
„I przeszedł całą krainę nadjordańską, głosząc chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów,
jak było napisane w księdze mów proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Pańską, prostujcie ścieżki jego.
Każdy padół niech będzie wypełniony, a każda góra i pagórek zniesione, drogi krzywe wyprostowane, a nierówne wygładzone.I ujrzą wszyscy ludzie zbawienie Boże.Mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby się dać ochrzcić przez niego: Plemię żmijowe, któż wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem?Wydawajcie więc owoce godne upamiętania. A nie próbujcie wmawiać w siebie: Ojca mamy Abrahama; powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi.A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona; wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. I pytały go tłumy: Cóż więc mamy czynić? A on odpowiadając, rzekł im: Kto ma dwie suknie, niechaj da temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech uczyni podobnie. Przychodzili też celnicy, by dać się ochrzcić, i mówili do niego: Nauczycielu, co mamy czynić?On zaś rzekł do nich: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co dla was ustalono.Pytali go też żołnierze, mówiąc: A my co mamy czynić? I rzekł im: Na nikim nic nie wymuszajcie ani nie oskarżajcie fałszywie dla zysku, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie.
Spójrzmy teraz do Ewangelii Mateusza 3:5-10
Wtedy wychodziła do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nadjordańska. I byli chrzczeni przezeń w rzece Jordanie, wyznając grzechy swoje. A gdy ujrzał wielu faryzeuszów i saduceuszów, przychodzących do chrztu, rzekł do nich: Plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem?Wydawajcie więc owoc godny upamiętania;niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie: Ojca mamy Abrahama; powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi.A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona; wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone.”
Ciekawa jest rzecz jest opisana i w Ewangelii Mateusza i Łukasza, kiedy Jan chrzciciel widzi, że przychodzi wiele ludzi do chrztu wśród tych ludzi znajduje się spora grupka faryzeuszów i saduceuszów przychodzących do chrztu.
Ja jakbym był na miejscu Jana Chrzciciela pewno bym się cieszył, że idą do chrztu tymczasem Jan Chrzciciel czyni coś niebywałego widząc nadchodzących faryzeuszy i saduceuszy do chrztu mówi:”Plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem?Wydawajcie więc owoc godny upamiętania;niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie: Ojca mamy Abrahama; powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi.A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona; wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone.”
Zauważcie, że w Ewangelii Mateusza 3:8 to samo określenie co Dzieje Apostolskie 2:38
Wydawajcie więc owoc godny upamiętania-(Ew.Mat.3:8
Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić” – (Dzieje Ap.2:38)
Jest tutaj użyte słowo UPAMIĘTAJCIE SIĘoraz „Owoc godny UPAMIĘTANIA
Problem tkwił w tym, że faryzeusze i saduceusze chcieli się dać ochrzcić, ale nie byli upamiętani, nadal ich serca nie były przemienione i nie byli prawdziwie szczerze oddani Bogu i stąd też jest nauka do nas, byśmy nie przychodzili do chrztu, kiedy nasze życie jest nie przemienione i serce jest nieodrodzone przez Ducha Świętego a nasze życie układamy po swojemu, a nie według Boga.
Ważne jest aby nasze motywacje, motywy i intencje były szczere. Faryzeusze i saduceusze chcieli uciec przed piekłem, a nie zmienić swoje życie i dlatego przystępować do chrztu. Kolejna sprawa to dzieci pastorów bądź rodzin wierzących dzieci, które przystępują do chrztu bo rodzice wierzący, bo tata jest pastorem i to jest także powodem przystępowania do chrztu i takie motywacje i powód przystępowania do chrztu jest niewłaściwy przed Bogiem. 


CHRZEST W IMIĘ JEZUSA, CZY W IMIĘ OJCA SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO?

 
Kolejnym tematem rozmów między ewangelicznie wierzącymi jest czy chrzest wodny ma być przy użyciu formuły z Ew.Mat.28:19 czy Dzieje Ap.2:38 i tutaj znowu forma jest ważniejsza od treści a przecież obydwa te fragmenty znaczą te samo, gdyż chrzest jest jeden – Efez.4:5.
Zauważmy, że w ewangelii Mateusza 28:19 jest napisane:
Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,” tutaj nie jest napisane: „w mię Boga” bo Bóg jest stwórcą wszystkich ludzi, ale nie wszystkim jest Ojcem. Jeżeli jest w tym użyte słowo „Ojciec” to wskazuje na to, że ma potomstwo (syn lub córka) . Tak samo tutaj nie ma ma użytego słowa „Bóg” lecz „Ojciec” a my wiemy, że: „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.” (Ew.Jana 3:16). Czyli jak miał na imię ów syn? Odpowiedź brzmi: JEZUS
chrzcząc…w imię Syna. A jak ma imię Syn? – JEZUS
chrzcząc…w imię Ducha Świętego. A kogo Duch został zesłany na ziemię w dzień pięćdziesiątnicy -  Duch Pana JEZUSA CHRYSTUSA.
„A gdy przyszli ku Mizji, chcieli pójść do Bitynii, lecz Duch JEZUSA nie pozwolił im; (Dzieje Apostolskie 16:7) „wiem bowiem, że przez modlitwę waszą i pomoc Ducha JEZUSA CHRYSTUSA wyjdzie mi to ku wybawieniu,” (List do Filipian 1:19) a 1 liście Piotra 1:11 „starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch CHRYSTUSOWY, który przepowiadał cierpienia, mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie.” A w innym miejscu ten sam Duch jest nazwany Duchem BOGA: „A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu BOGA naszego.” (1list do Koryntian 6:11) skolei w Ewangelii Mateusza 10 rozdziale w wersecie 20: ten sam Duch Boga i Jezusa Chrystusa zwany jest także Duchem Ojca: „Bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch OJCA waszego, który mówi w was. Tak więc chrzest z Ewangelii Mateusza 28:19 jest niczym innym jak chrzest z Dziejów Apostolskich 2:38. 8:16. 10:48. 19:5 czyli chrzest w imię Pana Jezusa Chrystusa.Chrzest w imię znaczy trochę inaczaj niż w imieniu bo to oznacza w zastępstwie. Zanurzenie w imię oznacza zanurzenie w osobę a nie „w imieniu czyli w zastępstwie osoby.
„Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem.” ( 2 list do Korynt.5:20 ) I tutaj właśnie jest wyjaśnienie czym robienie coś w imieniu a „w imię” czyliwkogoś jak na przykład tutaj w tym fragmencie: „I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu,…” (1 list do Korynt.10:3) ale tutaj w naszym przypadku mamy na myśli Pana Jezusa Chrystusa.
„Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego.”(Dzieje Ap.2:38)
„Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze zstąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. (Dzieje Ap.8:16)
„I rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. (Dzieje Ap.10:48)
„A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. (Dzieje Ap.19:5)
„Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,…” (Ew.Mat.28:19)
Fragment o chrzcie z Ewangelii Mateusza 28:19 znaczy nie tylko z polecenia, czy na polecenie Pana Jezusa Chrystusa ale chrzest w Chrystusa, czyli zanurzenie w Pana Jezusa Chrystusa, utożsamienie się z Nim i w nim w Jego śmierci pogrzebie i zmartwychwstaniu
Ja jestem ochrzczony w imię Pana JEZUSA CHRYSTUSA na podstawie  słów Pana Jezusa Chrystusa według Ewangelii Mateusza 28:19 w zborze Elim w Cieszynie:
http://www.elimcieszyn.pl/
Oto jak wygląda prawdziwie biblijny Chrzest Wiary wodzie praktycznie: 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz