wtorek, 2 października 2007

CZY SŁYSZAŁEŚ O CZTERECH PRAWACH DUCHOWEGO ŻYCIA?

CZY SŁYSZAŁEŚ O CZTERECH PRAWACH DUCHOWEGO ŻYCIA?

1
Obok praw fizycznych, które rządzą światem materialnym, istnieją także prawa duchowe, które regulują nasz stosunek do Boga.

PRAWO PIERWSZE:

Bóg miłuje ciebie i ma dla twojego życia wspaniały plan.
(Podane teksty biblijne należy w miarę możliwości czytać – łącznie z kontekstem – bezpośrednio z Pisma Świętego).

MIŁOŚĆ BOŻA

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał,aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”
     (Jan.3:16).

BOŻY PLAN

Chrystus Pan mówi: „Ja przyszedłem po to, aby (owce) miały życie i miały je w obfitości”. (Chodzi tu o życie mające pełną wartość i cel)      (Jan.10:10).
Dlaczego jednak większość ludzi nie posiada życia w obfitości?

 2 Ponieważ:

PRAWO DRUGIE:

Człowiek jest grzeszny i w konsekwencji oddzielony od Boga,dlatego też nie może znać ani przeżywać Bożej miłości i planu dla swojego życia.

CZŁOWIEK JEST GRZESZNY

„Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”
(Rzymian3:23). Człowiek został stworzony do wspólnoty z Bogiem, ale samowolnie wybrał niezależną drogę życia. W rezultacie tego – wspólnota z Bogiem została zerwana.
Ta samowola, wyrażająca się w buncie lub obojętności wobec Boga, jest przejawem tego, co Biblia nazywa grzechem.

CZŁOWIEK JEST ODDZIELONY OD BOGA

„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć”
(To znaczy duchowe odłączenie od Boga)    (Rzymian 6:23).


3 Trzecie prawo daje nam jedyny sposób pokonania tej przepaści.

PRAWO TRZECIE:

Jezus Chrystus jest jedynym, Bożym rozwiązaniem problemu grzechu i winy człowieka. Przez Niego możesz poznać Bożą miłość i plan dla twego życia.

ON ZMARŁ ZA NAS…

„Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami”
(Rzymian 5:8).

I ZMARTWYCHWSTAŁ…

„Chrystus umarł za grzechy nasze… został pogrzebany…zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem… ukazał się Kefasowi,potem dwunastu. Potem ukazał się więcej, niż pięciuset braciom naraz”
   (1 Koryntian 15:3-6).


„Chrystus umarł za grzechy nasze… został pogrzebany…zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem… ukazał się Kefasowi,potem dwunastu. Potem ukazał się więcej, niż pięciuset braciom naraz”
   (1 Koryntian 15:3-6).

I DLATEGO ON JEST JEDYNĄ DROGĄ

„Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”
(Jan.14:6).
 Jednakże nie wystarczy tylko intelektualna znajomość tych trzech praw…

 4

PRAWO CZWARTE:

Musimy osobiście przyjąć Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana.Wtedy dopiero możemy poznać i przeżywać Bożą miłość i Jego plan dla naszego życia.

MUSIMY PRZYJĄĆ CHRYSTUSA:

„A wszystkim, którzy Go przyjęli, tym, którzy wierzą w imię Jego, dał moc, aby się stali dziećmi Bożymi”
   (Jan.1:12).

PRZYJMUJEMY CHRYSTUSA PRZEZ WIARĘ:

„Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił”
   (Efezjan 2:8-9).

PRZYJMUJEMY JEZUSA PRZEZ OSOBISTE ZAPROSZENIE GO DO NASZEGO SERCA I ŻYCIA

Chrystus Pan mówi: „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną”    (Apokalipsa Jana 3:20).
Przyjęcie Chrystusa zawiera w sobie: odwrócenie się od swego „ja” i nawrócenie się do Boga, pozwolenie Jezusowi na wejście do naszego życia, przebaczenie naszych grzechów i przekształcenie nas według Jego woli.
Nie wystarczy tylko rozumieć, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i umarł za nasze grzechy. Nie chodzi też o religijne wzruszenia. Musimy przyjąć Jezusa Chrystusa przez wiarę, aktem naszej woli. Różne dziedziny życia poddane własnemu „ja”, co często prowadzi do niezadowolenia i niezaspokojenia.
Dziedziny życia pod kierownictwem Chrystusa, co prowadzi do harmonii z Bożym planem.
Które z tych kół przedstawia twoje życie?
Czy drugie koło przedstawia życie, jakiego pragniesz?
Dalsze uwagi wyjaśnią ci, w jaki sposób możesz przyjąć Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela.

MOŻESZ PRZYJĄĆ JEZUSA TERAZ PRZEZ MODLITWĘ
(Modlitwa jest rozmową z Bogiem)

Bóg zna twoje serce i nie zależy Mu na pięknych oraz starannie dobranych słowach, lecz na szczerości twego serca.

Oto przykład modlitwy:

„Panie Jezu. Potrzebuję Cię. Uznaję swoją grzeszność. Otwieram Ci drzwi mojego życia i przyjmuję Cię jako swego Zbawiciela i Pana. Dziękuję Ci, że przebaczyłeś moje grzechy umierając za mnie na krzyżu. Proszę o Twoje kierownictwo w moim życiu. Uczyń mnie takim, jakiego mnie pragniesz”.
Czy taka modlitwa wyraża pragnienie twojego serca? Jeśli tak, to módl się w tej chwili, w taki sposób, a Pan Jezus – według swojej obietnicy – zamieszka w twoim sercu i życiu.

JAK MOŻESZ UPEWNIĆ SIĘ, ŻE JEZUS CHRYSTUS ZAMIESZKAŁ W TOBIE I W TWOIM ŻYCIU?

Czy prosiłeś Pana Jezusa Chrystusa, aby wszedł do twojego życia? Czy uczyniłeś to szczerze? Jeśli tak, to pamiętając o Jego obietnicy zawartej w Apokalipsie Jana 3:20 – gdzie On teraz jest w stosunku do ciebie?
Chrystus powiedział, że wejdzie do twojego życia. Czy mógłby cię zawieść? Na czym jednak opierasz swoje przekonanie, że Bóg wysłuchał twojej modlitwy? (Podpowiadamy ci: na podstawie wierności i wiarygodności samego Boga i Jego Słowa).

SŁOWO BOŻE OBIECUJE ŻYCIE WIECZNE TYM, KTÓRZY PRZYJĘLI JEZUSA CHRYSTUSA JAKO OSOBISTEGO ZBAWICIELA

„A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna, nie ma też i życia. O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne”
   (1Jana 5:11-13).
Dziękuj często Bogu za to, że Chrystus wszedł do twojego życia i nigdy cię nie opuści (Hebrajczyków 13:5). Możesz być pewien, że od tego momentu, gdy opierając się na Jego obietnicy zaprosiłeś Go, Chrystus mieszka w tobie i że masz już życie wieczne. On nigdy cię nie zawiedzie.

NIE POLEGAJ NA UCZUCIACH

 Nie nasze uczucia, lecz obietnice Boże zawarte w Piśmie Świętym, są naszym autorytetem i podstawą. Chrześcijanin żyje wiarą (ufnością) w niezmienność Boga i Jego Słowa.

 Parowóz może jechać bez wagonu. Jednakże bezcelowe byłoby usiłowanie ciągnięcia pociągu przez wagon. W podobny sposób my, jako chrześcijanie, nie polegamy na uczuciach czy doznaniach, lecz pokładamy naszą ufność w wierności Boga i obietnicach Jego Słowa – Pisma Świętego(2Koryntian 5:7).

 


A TERAZ, GDY PRZYJĄŁEŚ CHRYSTUSA

Z chwilą, gdy przyjąłeś Chrystusa przez akt wiary, w twoim życiu zaszło wiele zmian, a przede wszystkim:
  1. Jezus Chrystus zamieszkał w twoim życiu (Apokalipsa Jana 3:20 i Kolosan 1:27).
  2. Grzechy twoje zostały przebaczone (Kolosan 1:14).
  3. Stałeś się dzieckiem Bożym (Jan.1:12)
  4. Zaczęła się w twoim życiu wielka przygoda, dla której Bóg cię stworzył i przeznaczył (Jan.10:10; 2Koryntian 5:17; 1Tesaloniczan 5:18).
Czy mogłoby zdarzyć się coś wspanialszego w twoim życiu niż przyjęcie Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela? Czy chciałbyś w tej chwili podziękować Bogu w modlitwie za to, co dla ciebie uczynił?Akt dziękczynienia Bogu wyraża bowiem naszą wiarę i posłuszeństwo.
A co dalej?

WSKAZÓWKI DO WZRASTANIA W WIERZE

„Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela”
(2Piotra 3:18). Duchowy wzrost jest wynikiem naszego zaufania Chrystusowi. Pomogą ci w tym następujące rzeczy:
  1. Codzienne przychodzenie do Boga w modlitwie (Jan.15:7).
  2. Codzienne czytanie Pisma Świętego (Dzieje Apostolskie 17:11) – zaczynając od Ewangelii Jana.
  3. Posłuszeństwo Bogu w każdej chwili życia (Jan.14:21).
  4. Dawanie świadectwa o Chrystusie życiem i słowem (Mateusza 4:19; Jana 15:8).
  5. Ufanie Bogu w każdej sprawie naszego życia (1Piotra 5:7).
Źródłem wzrostu chrześcijańskiego jest Duch Święty. Pozwalaj Mu kierować sobą i wzmacniać twoje życie oraz świadectwo o Jezusie(Galacjan 5:16-17; Dzieje Apostolskie 1:8).

KONIECZNOŚĆ UCZĘSZCZANIA DO KOŚCIOŁA

W Liście do Hebrajczyków 10:25 jesteśmy napominani, abyśmy nieopuszczali „wspólnych zebrań” chrześcijańskich. Kilka razem płonących żagwi tworzy duże, jasno płonące ognisko; natomiast jedna żagiew -wyjęta z tego ogniska i położona na wilgotnej ziemi – szybko gaśnie.Podobnie ma się sprawa, jeśli chodzi o nasz związek z innymi chrześcijanami. Zacznij jeszcze w tym tygodniu uczęszczać na nabożeństwa i czyń to regularnie.

CZY CHCIAŁBYŚ OPOWIEDZIEĆ INNYM LUDZIOM O SWOIM ODKRYCIU?

Jeśli ten artykuł pomógł ci poznać Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela lub przyniósł jakiś inny pożytek, postaraj się podzielić tym z kimś innym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz