niedziela, 13 października 2019

BŁOGOSŁAWIONA ZALEŻNOŚĆ

Lubimy być ludźmi niezależnymi, nie związanymi z nikim i z niczym, z żadną organizacją itp.
Nie lubimy podlegać komuś być uzależnionym od kogoś. Ale jest jednak dla nas zależność, która jest dla nas błogosławieństwem, szczęściem, dobrem. Ta zależność to JEZUS CHRYSTUS.
To wspaniała zależność pełna szczęścia i radości i tutaj nie chodzi o ziemskie, doczesne szczęście, ale daleko więcej to szczęście wieczności, królestwa Ojca Miłości - BOGA.
 To zależność od osoby JEZUSA CHRYSTUSA. 
Być uzależnionym od Chrystusa to wspaniała niewola, niewola MIŁOŚCI, która tak naprawdę jest wolnością pełną RADOŚCI. 
Zapraszam Ciebie Drogi Czytelniku do uzależnienia się od JEZUSA CHRYSTUSA, jako swego Zbawiciela, Pana i Boga. Poddaj się Panu JEZUSOWI CHRYSTUSOWI oddaj się do Jego dyspozycji. Bądź uzależniony od Pana Jezusa Chrystusa, tak jak On był uzależniony, jako człowiek Syn Boży od swego Ojca BOGA.
On Boży Syn Jezus Chrystus nic sam z siebie, od siebie nie czynił:
"Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak, jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy; nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał." (Ew. Jana 5:19.30)
Nasz Pan Jezus Chrystus jako człowiek, Boży Syn był uzależniony od Boga Ojca zdany na Niego i pełnił Jego wolę:
"Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył. A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną: nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba." (Ew.Jana 8:28-29)
  
Bądźmy i my zdani na Pana JEZUSA CHRYSTUSA, na Jego osobę, wolę.
Dajmy się "ubezwłasnowolnić" Panu Jezusowi Chrystusowi,  aby On myślał w nasz przez nas i czynił w nas  przez nas Swoją Bożą wolę.
Wtedy wykonywanie woli Bożej stanie się częścią nas, przestrzeganie Jego przykazań nie będzie dla nas ciężarem, lecz czymś miłym wręcz radością. Psalmista Dawid, król Izrael pisze:
"Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu." (Ps.40:9) Biblia TysiącleciaTa zależność od Chrystusa to tak naprawdę wolność w Chrystusie dla Boga, która przynosi radość i z radością wykonujesz wolę swojego Ojca w niebie, którym jest BÓG. 
Zapraszam Ciebie do Chrystusa w którym jest radość z życia dla Boga.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz