środa, 28 lutego 2018

SKĄD KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI WZIĄŁ NAUKĘ O MODLITWIE ZA ZMARŁYCH ?

Kościół katolicki wziął tę naukę z drugiej księgi Machabejskiej  apokryficznej nie wchodzącej w skład ksiąg natchnionych przez Ducha Świętego. Mamy tam zapisany taki tekst:
" Uczyniwszy zaś składkę pomiędzy ludźmi, posłał do Jerozolimy około dwu tysięcy srebrnych drachm, aby złożono ofiarę za grzech. Bardzo pięknie i szlachetnie uczynił, myślał bowiem o zmartwychwstaniu.  Gdyby bowiem nie był przekonany, że ci zabici zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym, lecz jeśli uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest przygotowana najwspanialsza nagroda - była to myśl święta i pobożna. Dlatego właśnie sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu. " (2Mach.12:43b-45)
 Podobny także tekst jest również w apokryficznej księdze zwanej księgą Mądrości Syracha a brzmi on tak:
"Miej dar łaskawy dla każdego, kto żyje, nawet umarłym nie odmawiaj oznak przywiązania!" (Syr.7:33)
Także księga Tobiasza wchodzi w skład powyżej wymienionych ksiąg na które powołuje się w swojej doktrynie kościół katolicki:
"Kładź chleby twoje na grobie sprawiedliwych, ale grzesznikom nie dawaj." (Tob.4:17)
Spójrzmy jednak na powyższe teksty i z analizujmy je, czy są zgodne z prawdą.  W drugiej księdze Machabejskiej w 12 rozdziale w wersetach 43 do 45. Mamy tutaj napisane takie słowa:
" Uczyniwszy zaś składkę pomiędzy ludźmi, posłał do Jerozolimy około dwu tysięcy srebrnych drachm, aby złożono ofiarę za grzech." (2 Mach.12:43)
 Tutaj ten tekst zachęca, aby człowiek składał ofiarę za grzechy i to także za zmarłych. W 45 wersecie jest napisane:"...złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu."

Taka ofiara przebłagalną za nasze grzechy jest tylko, jedynie i wyłącznie Pan Jezus Chrystus:

" Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata." (Ew.Jana 1:29)

"... Bóg ustanowił (JEZUSA) jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, ..." (Rzym.3:25)
" On ci (JEZUS CHRYSTUS) jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata." ( 1 Jana 2:2)
To w Chrystusie mamy uwolnienie: 
" Jeśli więc Syn  Boży (JEZUS CHRYSTUS) was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie."
(Ew.Jana 8:36)
Pan Jezus Chrystus złożył raz na zawsze za wszystkich perfekcyjnie, idealnie doskonałą ofiarę na krzyżu Golgoty
"...objawił się On (JEZUS CHRYSTUS) jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie.Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy,(...) Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni." (Hebr.9:26.28. 10:12.14.)
Pan Jezus Chrystus doskonale zgładził grzech i zbawił człowieka.
Tam po śmierci jest za późno na na nawrócenie i upamiętanie się. Znamy historię o bogaczu i żebraku, który miał na imię Łazarz i pewnego razu obydwaj zmarli. Historię tę mamy opisana w Ewangelii Łukasza 16:19-31. Zachęcam do dokładnego zapoznania się z tą historią i do przestudiowania jej. Kiedy tych dwoje osób zmarło jeden z nich znalazł się na łonie Abrahamowym drugi w krainie umarłych cierpiał męki. Ów człowiek wołał:
"  Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu." (Ew.Łuk.16:24
Lecz tam już nie ma możliwości zmiany swego położenia. Człowiek póki żyje na ziemi ma szansę na zmianę , tam już jest finisz. W Ewangelii Łukasza 16:26 mamy zapisane słowa:
" I poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić."
Nie ma trzeciej opcji zwanej czyśćcem. Pan Jezus Chrystus powiedział:
"Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza." (Ew.Mat.12:30)
Czyśćcem dla nas jest Krew Pana Jezusa Chrystusa, który zmywa z nas wszelki grzech.
"... krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu." (1 Jana 1:7)
W Przypowieściach Salomona mamy napisane:
"Gdy umiera człowiek bezbożny, to kończy się wszelka nadzieja; a oczekiwanie niegodziwych nie spełnia się." (Przyp.Sal.11:7)
Bezbożny człowiek kojarzy nam się z osobą totalnie zepsutą moralnie, z bluźniercą, pijakiem, złodziejem, mordercą, tymczasem może to być człowiek aktywny w swoim kościele, zaangażowany charytatywnie, udzielający pomocy innym l znajdującym się w potrzebie ludziom, mający wysokie morale i wartości chrześcijańskie w swoim życiu, lecz na co dzień nie liczący się z Bogiem, z Jego wolą.
Modlitwa za osobę zmarłą, która za życia się nie nawróciła po śmierci nic nie pomoże.
Ten człowiek, który na co dzień żył sobie nie dla Boga prosił Abrahama, aby ten posłał zmarłego Łazarza do swojej rodziny, braci, lecz otrzymał odpowiedź:
"Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają." (Ew.Łuk.16:29)
Lecz ten bogacz dalej drążył: 
"Nie, ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się".
Lecz Abraham pozostał nieugięty ponieważ taka była Boża prawda i rzekł do niego:
"Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. " (Ew.Łuk.16:31)
Również my mamy dostęp do Biblii oraz możemy słuchać różnych kazań poprzez które mówi Bóg i jeżeli ich nie słuchamy to tak jakbyśmy Boga nie posłuchali.
Pan Jezus Chrystus mówi:
"A kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. A kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. " (Ew.Łuk.10:16)
Również modlitwy do zmarłych są grzechem w obliczu Boga. Sam Pan i Bóg nasz powiedział:
"niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych; gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni, i z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg twój, wypędza ich przed tobą." (5 Mojż. 18:10-12).
Maria, matka Jezusa zmarła i inni święci zmarli, lecz tylko Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał w ciele, jako człowiek jedyny pośrednik między Bogiem a ludźmi.
"Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus,który siebie samego złożył jako okup za wszystkich,..." ( 1 Tym.2:5-6)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz